Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) (Združeno kraljestvo) 2. oktobra 2019 – Beverly Hills Teddy Bear Company/PMS International Group

(Zadeva C-728/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Beverly Hills Teddy Bear Company

Tožena stranka: PMS International Group

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali mora za nastanek varstva iz neregistriranega modela Skupnosti v skladu s […] (ni prevedeno) členom 11 Uredbe Sveta (ES) št. 6/20021 z dne 12. decembra 2001, s tem ko videz izdelka postane dostopen javnosti v smislu […] (ni prevedeno) [člena] 11(1), do dogodka razkritja v smislu (ni prevedeno) [člena] 11(2) priti v okviru geografskih meja Skupnosti, ali zadostuje, da je bil dogodek – kjerkoli je do njega prišlo – tak, da bi v normalnem poteku poslovanja ta dogodek lahko utemeljeno postal znan specializiranim krogom zadevnega področja, ki delujejo v Skupnosti (ob predpostavki, da videz izdelka ni bil razkrit pod pogoji zaupnosti v smislu zadnjega stavka […] (ni prevedeno) [člena] 11(2)?

2.    Ali se kot datum za presojo novosti videza izdelka, za katerega se poskuša doseči varstvo z neregistriranim modelom Skupnosti v smislu […] (ni prevedeno) [člena] 5(1)(a) Uredbe, šteje dan, na katerega je za videz izdelka nastalo varstvo z neregistriranim modelom Skupnosti v skladu s […] (ni prevedeno) [členom] 11 Uredbe, ali, podredno, dan, ko bi upoštevni dogodek razkritja videza izdelka v smislu […] (ni prevedeno) [člena] 7(1) Uredbe v normalnem poteku poslovanja lahko utemeljeno postal znan specializiranim krogom zadevnega področja, ki delujejo v Skupnosti (ob predpostavki, da videz izdelka ni bil razkrit pod pogoji zaupnosti v smislu zadnjega stavka […] (ni prevedeno) [člena] 7(1)), ali, podredno, nek drugi dan, in če je tako, kateri?

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 6/2002 o modelih Skupnosti (UL 2002, L 3, str. 1).