Language of document :

Преюдициално запитване от Watford Employment Tribunal (Обединено кралство), постъпило на 19 септември 2019 г. — B/Yodel Delivery Network Ltd

(Дело C-692/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Watford Employment Tribunal

Страни в главното производство

Ищец: B

Ответник: Yodel Delivery Network Ltd

Преюдициални въпроси

Допуска ли Директива 2003/88/EО1 относно някои аспекти на организацията на работното време наличието на разпоредби в националното законодателство, които изискват лицето да се ангажира изцяло „лично“ да извършва работата или да предоставя услугите, които се изискват от него, за да попадне в приложното поле на Директивата?

По-конкретно:

2.1.    Означава ли фактът, че лицето има правото да ангажира подизпълнители или „заместници“, които да извършат или предоставят цялата или част от работата или услугите, които се изискват от него, че то не трябва да се счита за работник по смисъла на Директива 2003/88/ЕО, или:

2.1.1.    въобще (защото правото на заместник е несъвместимо с качеството работник); или

2.1.2.    само по отношение на периода от време, в който то упражнява правото да ползва заместник (поради което следва да се счита за работник през времето, в което действително полага труд или предоставя услуги)?

2.2.    От значение ли е за определяне на качеството „работник“ по смисъла на Директива 2003/88/ЕО, че конкретният ищец всъщност не е упражнил правото да ангажира подизпълнител или да използва заместник, докато други, обвързани по същество от същите условия лица, са го сторили?

2.3.    От значение ли е за определяне на качеството „работник“ по смисъла на Директива 2003/88/ЕО, че други юридически лица, включително персонални и капиталови дружества с ограничена отговорност, са обвързани по същество от същите условия като конкретния ищец?

От значение ли е за определяне на качеството „работник“ по смисъла на Директива 2003/88/ЕО, че потенциалният работодател не е длъжен да предлага работа на конкретния ищец, т.е. че работата се предлага „при необходимост“; и/или че конкретният ищец не е длъжен да я приеме, т.е. качеството работник „винаги зависи от абсолютното право на куриера да не приеме предложена му работа“?

От значение ли е за определяне на качеството „работник“ по смисъла на Директива 2003/88/ЕО, че конкретният ищец не е длъжен да работи единствено за потенциалния работодател, а може едновременно да предоставя подобни услуги на всяко трето лице, включително преки конкуренти на потенциалния работодател?

От значение ли е за определяне на качеството „работник“ по смисъла на Директива 2003/88/ЕО, че конкретният ищец всъщност не се е възползвал от правото да предоставя подобни услуги на трети лица, докато други, обвързани по същество от същите условия лица, са го правили?

За целите на [член 2, параграф 1] от Директива 2003/88/EО как следва да се изчислява работното време на работник, в случай че конкретният ищец няма задължение да полага труд през определено работно време, а е свободен да определя сам работното си време в рамките на зададени параметри, напр. между 7:30 ч. сутринта и 21:00 ч. вечерта? По-конкретно как следва да се изчислява работното време, когато:

6.1.    От лицето не се изисква да работи единствено за потенциалния работодател през това време и/или когато определени дейности, извършвани през това време (например шофиране), могат да са в полза както на потенциалния работодател, така и на трето лице;

6.2.    На работника се предоставя голяма свобода по отношение на начина на изпълнение на работата, така че да може да разполага с времето си, както му е удобно, а не единствено съобразно интересите на потенциалния работодател.

____________

1 Директива 2003/88/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време (ОВ L 299, 2003 г., стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 3).