Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Watfort Employment Tribunal (Spojené království) dne 19. září 2019 – B v. Yodel Delivery Network Ltd

(Věc C-692/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Watfort Employment Tribunal

Účastníci původního řízení

Žalobce: B

Žalovaná: Yodel Delivery Network Ltd

Předběžné otázky

Odporují směrnici 2003/88/ES1 o některých aspektech úpravy pracovní doby ustanovení vnitrostátního práva, která vyžadují, aby se jednotlivec zavázal vykonat veškerou práci nebo poskytnout veškeré služby, které jsou od něj vyžadovány, „osobně“, aby spadal do působnosti této směrnice?

Zejména:

2.1.    Je skutečnost, že jednotlivec má právo zajistit výkon po něm požadované práce nebo poskytnutí po něm požadovaných služeb, a to zcela či zčásti, prostřednictvím subdodavatelů nebo „náhradníků“, nutno vykládat tak, že tohoto jednotlivce nelze považovat za pracovníka ve smyslu směrnice 2003/88/ES, a to buď:

2.1.1.    vůbec (právo poskytnout plnění prostřednictvím náhradníka není s postavením pracovníka slučitelné); nebo

2.1.2.    pouze ve vztahu k období, kdy tento jednotlivec toto právo poskytnout plnění prostřednictvím náhradníka vykonává (takže ve vztahu k obdobím, kdy tento jednotlivec vykonává práci nebo poskytuje služby sám, za pracovníka považován být má)?

2.2.    Je pro určení postavení určitého žalobce jako pracovníka pro účely směrnice 2003/88/ES podstatné, že tento konkrétní žalobce ve skutečnosti nevyužil práva poskytnout plnění prostřednictvím subdodavatele nebo využít náhradníka, pokud tak učinily jiné osoby najaté k poskytování plnění za v zásadě stejných podmínek?

2.3.    Je pro určení postavení určité osoby jako pracovníka pro účely směrnice 2003/88/ES podstatné, že jsou k poskytování plnění za v zásadě stejných podmínek, jaké platí pro daného konkrétního žalobce, najímány i jiné subjekty, včetně společností s ručením omezeným a komanditních společností?

Je pro určení postavení určité osoby jako pracovníka pro účely směrnice 2003/88/ES podstatné, že údajný zaměstnavatel není povinen danému konkrétnímu žalobci nabídnout práci, tj. že je tato práce nabízena „dle potřeby“; nebo že daný konkrétní žalobce není povinen tuto práci přijmout, tj. že tato práce „vždy podléhá absolutnímu právu doručovatele nepřijmout kteroukoli nabízenou práci“?

Je pro určení postavení určité osoby jako pracovníka pro účely směrnice 2003/88/ES podstatné, že daný konkrétní žalobce není povinen pracovat výlučně pro údajného zaměstnavatele, ale může současně poskytovat podobné služby pro jakoukoli třetí osobu, včetně přímých konkurentů údajného zaměstnavatele?

Je pro určení postavení určité osoby jako pracovníka pro účely směrnice 2003/88/ES podstatné, že daný konkrétní žalobce ve skutečnosti svého práva poskytovat podobné služby pro třetí osoby nevyužil, pokud jiné osoby, které byly najaty k poskytování plnění za v zásadě stejných podmínek, tak činily?

Jakým způsobem je pro účely [čl. 2 odst. 1] směrnice 2003/88/ES potřeba počítat pracovní dobu pracovníka za okolností, kdy daný konkrétní žalobce není povinen vykonávat práci v pevně určené pracovní době, ale může si stanovit svou vlastní pracovní dobu v rámci určitých parametrů, např. v době mezi 7.30 hod. a 21.00 hod? Jak je potřeba počítat pracovní dobu zejména v případě, že:

6.1.    dotčený jednotlivec není povinen pracovat během této doby výlučně pro údajného zaměstnavatele nebo z určitých činností prováděných během této doby (např. řízení) může mít prospěch jak údajný zaměstnavatel, tak i třetí osoba;

6.2.    dotčený pracovník má velkou volnost co do způsobu výkonu práce, takže si tento pracovník může čas výkonu práce přizpůsobit svým osobním potřebám a nemusí brát v potaz pouze zájmy údajného zaměstnavatele.

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. 2003, L 299, s. 9).