Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Watford Employment Tribunal (Det Forenede Kongerige) den 19. september 2019 – B mod Yodel Delivery Network Ltd

(Sag C-692/19)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Watford Employment Tribunal

Parter i hovedsagen

Sagsøger: B

Sagsøgt: Yodel Delivery Network Ltd

Præjudicielle spørgsmål

Udelukker direktiv 2003/88/EF 1 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden nationale bestemmelser, ifølge hvilke det er en betingelse, at en person for at være omfattet af direktivet »personligt« skal påtage sig at udføre alle de arbejdsopgaver eller levere alle de ydelser, der kræves af vedkommende?

Navnlig:

2.1.    Er det forhold, at en person har ret til at antage underleverandører eller »stedfortrædere« til at udføre alle eller en del af de arbejdsopgaver eller ydelser, der kræves af vedkommende, ensbetydende med, at den pågældende ikke skal anses for en arbejdstager som omhandlet i direktiv 2003/88/EF, enten:

2.1.1.        overhovedet ikke (idet retten til at indsætte en stedfortræder er uforenelig med statussen som arbejdstager), eller

2.1.2.        alene for så vidt angår de tidsrum, hvori denne ret til at indsætte en stedfortræder udøves (således at personen anses for en arbejdstager i relation til de tidsrum, hvori der reelt udføres et arbejde eller leveres ydelser)?

2.2.    Er det relevant for en fastlæggelse af status som arbejdstager som omhandlet i direktiv 2003/88/EF, at den pågældende sagsøger reelt ikke har gjort brug af retten til at indgå aftale med en underleverandør eller anvende en stedfortræder, hvor andre, der er antaget på stort set samme vilkår, har gjort brug af denne ret?

2.3.    Er det relevant for en fastlæggelse af status som arbejdstager som omhandlet i direktiv 2003/88/EF, at andre enheder, herunder kapitalselskaber og kommanditselskaber, er antaget på stort set samme vilkår som den pågældende sagsøger?

Er det relevant for en fastlæggelse af status som arbejdstager som omhandlet i direktiv 2003/88/EF, at den formodede arbejdsgiver ikke er forpligtet til at tilbyde den enkelte sagsøger arbejde, dvs. at det tilbydes »efter behov«, og/eller at den enkelte sagsøger ikke er forpligtet til at acceptere det, dvs. det sker »altid under forudsætning af kurerens ubetingede ret til ikke at acceptere en tilbudt arbejdsopgave«?

Er det relevant for en fastlæggelse af status som arbejdstager som omhandlet i direktiv 2003/88/EF, at den enkelte sagsøger ikke er forpligtet til udelukkende at arbejde for den formodede arbejdsgiver, men samtidig kan levere lignende ydelser til tredjemand, herunder til den formodede arbejdsgivers direkte konkurrenter?

Er det relevant for en fastlæggelse af status som arbejdstager som omhandlet i direktiv 2003/88/EF, at den pågældende sagsøger reelt ikke har gjort brug af retten til at levere lignende ydelser til tredjemand, når andre, der er antaget på stort set samme vilkår, har gjort brug af denne ret?

Hvordan skal en arbejdstagers arbejdstid i henhold til [artikel 2, stk. 1, i] direktiv 2003/88/EF beregnes under omstændigheder, hvor der ikke stilles krav om, at den enkelte sagsøger skal arbejde på bestemte tidspunkter, men frit kan bestemme sin egen arbejdstid inden for visse rammer, f.eks. i tidsrummet mellem kl. 7.30 og kl. 21.00? Hvordan skal arbejdstiden navnlig beregnes, når:

6.1.    der ikke stilles krav om, at personen udelukkende arbejder for den formodede arbejdsgiver i dette tidsrum, og/eller [når] visse aktiviteter udført i dette tidsrum (f.eks. kørsel) kan gavne både den formodede arbejdsgiver og en tredjemand

6.2.    arbejdstageren har et stort spillerum med hensyn til, på hvilken måde arbejdet udføres, f.eks. at han kan planlægge sin tid på den måde, der passer ham bedst, fremfor alene efter hvad der tilgodeser den formodede arbejdsgivers interesser.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4.11.2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT 2003, L 299, s. 9).