Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Watford Employment Tribunal (Ühendkuningriik) 19. septembril 2019 – B versus Yodel Delivery Network Ltd

(kohtuasi C-692/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Watford Employment Tribunal

Põhikohtuasja pooled

Hageja: B

Kostja: Yodel Delivery Network Ltd

Eelotsuse küsimused

Kas direktiiviga 2003/88/EÜ1 tööaja korralduse teatavate aspektide kohta on vastuolus liikmesriigi õiguse sätted, mis kohustavad isikut tegema kogu temalt nõutava töö või osutama kõik temalt nõutavad teenused „isiklikult“, et need kuuluksid nimetatud direktiivi kohaldamisalasse?

Täpsemalt:

2.1.    Kas see, et isikul on õigus kaasata temalt nõutava töö või teenuste täielikuks või osaliseks teostamiseks alltöövõtjaid või „asendajaid“, tähendab, et teda ei tule pidada direktiivi 2003/88/EÜ tähenduses „töötajaks“ kas:

2.1.1.        üleüldse (asendamisõigus ei ole kooskõlas töötaja staatusega); või

2.1.2.        üksnes selle ajavahemiku osas, mil ta niisugust asendamisõigust kasutab (nii et teda tuleb pidada töötajaks nende ajavahemike osas, mil ta tegelikult töid teostas või teenuseid osutas)?

2.2.    Kas direktiivi 2003/88/EÜ tähenduses töötaja staatuse kindlakstegemisel on oluline, et asjaomane hageja ei ole tegelikult kasutanud õigust kasutada alltöövõtjaid või asendajat, kui teised olulises osas samadel tingimustel kaasatud isikud on seda teinud?

2.3.    Kas direktiivi 2003/88/EÜ tähenduses töötaja staatuse kindlakstegemisel on oluline, et teised isikud, sealhulgas piiratud vastutusega äriühingud ja usaldusühingud (limited liability partnerships) on kaasatud olulises osas samadel tingimustel nagu asjaomane hageja?

Kas direktiivi 2003/88/EÜ tähenduses töötaja staatuse kindlakstegemisel on oluline, et väidetav tööandja ei ole kohustatud asjaomast hagejat tööga kindlustama, st tööd pakutakse vastavalt vajadusele; ja/et asjaomane hageja ei ole kohustatud seda vastu võtma, st selle suhtes „kehtib alati kulleri absoluutne õigus jätta mis tahes pakutav töö vastu võtmata“?

Kas direktiivi 2003/88/EÜ tähenduses töötaja staatuse kindlakstegemisel on oluline, et asjaomane hageja ei ole kohustatud töötama üksnes väidetava tööandja heaks, vaid võib samal ajal osutada samalaadseid teenuseid mis tahes kolmandale isikule, sealhulgas väidetava tööandja otsestele konkurentidele?

Kas direktiivi 2003/88/EÜ tähenduses töötaja staatuse kindlakstegemisel on oluline, et asjaomane hageja ei ole kasutanud õigust osutada samalaadseid teenuseid kolmandatele isikutele, kui teised olulises osas samadel tingimustel kaasatud isikud on seda teinud?

Kuidas tuleb direktiivi 2003/88/EÜ [artikli 2 lõike 1] kohaldamisel arvutada töötaja tööaega olukorras, kus asjaomane hageja ei ole kohustatud töötama kellaajaliselt, vaid võib vabalt määrata oma töötunnid teatavate parameetrite, nt ajavahemiku 7.30–21.00 piires? Täpsemalt, kuidas tuleb arvutada tööaega, kui:

6.1.    isik ei ole kohustatud töötama nendel kellaaegadel üksnes väidetava tööandja heaks ja/või teatav nendel kellaaegadel sooritatud tegevus (nt autojuhtimine) võib tuua kasu nii väidetavale tööandjale kui ka kolmandale isikule;

6.2.    töötajale on antud töö üleandmise osas lai valikuvabadus, nii et ta võib korraldada oma aega mitte ainult väidetava tööandja huvide, vaid ka isiklike eelistuste järgi?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (ELT 2003, L 299, lk 9; ELT eriväljaanne 05/04, lk 381).