Language of document :

A Watford Employment Tribunal (Egyesült Királyság) által 2019. szeptember 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – B kontra Yodel Delivery Network Ltd

(C-692/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Watford Employment Tribunal

Az alapeljárás felei

Felperes: B

Alperes: Yodel Delivery Network Ltd

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétesek-e a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelvvel1 azok a nemzeti jogi rendelkezések, amelyek alapján valamely magánszemély ahhoz, hogy az irányelv hatálya alá tartozzon, köteles „személyesen” teljesíteni a számára előírt munkavégzést vagy szolgáltatásnyújtást?

Különösen:

Az, hogy valamely magánszemély alvállalkozókat vagy „helyettesítőket” vehet igénybe a számára előírt munka vagy szolgáltatások részben vagy egészben történő elvégzéséhez, azt jelenti-e, hogy az illető a 2003/88/EK irányelv alkalmazásában

egyáltalán nem tekintendő munkavállalónak (mivel a helyettesítő igénybevételéhez való jog összeegyeztethetetlen a munkavállalói jogállással); vagy

csak azon időszak vonatkozásában tekintendő munkavállalónak, amely alatt az említett helyettesítő igénybevételéhez való jogával él (vagyis a ténylegesen a munkavégzéssel vagy szolgáltatásnyújtással töltött idő vonatkozásában munkavállalónak tekintendő)?

A 2003/88/EK irányelv szerinti munkavállalói jogállás megállapítása szempontjából lényeges-e, hogy az adott felperes ténylegesen nem élt az alvállalkozó vagy helyettesítő igénybevételéhez való jogával, míg más, lényegében azonos feltételek mellett foglalkoztatott személyek igen?

A 2003/88 irányelv szerinti munkavállalói jogállás megállapítása szempontjából lényeges-e, hogy más jogalanyok, így részvénytársaságok és korlátolt felelősségű társaságok az adott felperessel lényegében azonos feltételek mellett végzik a munkát?

A 2003/88/EK irányelv szerinti munkavállalói jogállás megállapítása szempontjából lényeges-e, hogy a vélelmezett munkáltató nem köteles munkát ajánlani a felperesnek, vagyis munkát „szükség esetén” ajánlanak, és/vagy hogy az adott felperes nem köteles azt elfogadni, vagyis „a futárt mindig megilleti a felkínált munka el nem fogadásához való abszolút jog”?

A 2003/88/EK irányelv szerinti munkavállalói jogállás megállapítása szempontjából lényeges-e, hogy a felperes nem köteles kizárólag a vélelmezett munkáltató számára munkát végezni, hanem azt egyidejűleg bármely harmadik személy részére is megteheti, így a vélelmezett munkáltató közvetlen versenytársainak is nyújthat hasonló szolgáltatásokat?

A 2003/88/EK irányelv szerinti munkavállalói jogállás megállapítása szempontjából lényeges-e, hogy az adott felperes ténylegesen nem élt azzal a jogával, hogy harmadik személyeknek hasonló szolgáltatásokat nyújtson, míg más, lényegében azonos feltételek mellett foglalkoztatott futárok igen?

A 2003/88/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában hogyan kell kiszámítani valamely munkavállaló munkaidejét, ha az adott felperes nem előre meghatározott munkaidőben köteles munkát végezni, hanem bizonyos intervallumon belül – például 7.30–21.00 közötti időszakban – szabadon határozhatja meg munkaidejét? Hogyan kell kiszámítani a munkaidőt különösen akkor, ha:

az említett munkaidőben az illető nem köteles kizárólag a vélelmezett munkáltatónak munkát végezni és az említett munkaidő alatt egyes tevékenységeket (pl. autóvezetés) a vélelmezett munkáltató és valamely harmadik személy javára is végez;

a munkavállaló tág mozgásteret élvez a munkavégzés módját illetően, így idejét saját személyes kényelmi szempontjaihoz, nem pedig kizárólag a vélelmezett munkáltató érdekeihez igazíthatja.

____________

1 A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003. L 299., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.).