Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 19. septembrī iesniedza Watford Employment Tribunal (Apvienotā Karaliste) – B/Yodel Delivery Network Ltd

(Lieta C-692/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Watford Employment Tribunal

Pamatlietas puses

Prasītājs: B

Atbildētājs: Yodel Delivery Network Ltd

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvai 2003/88/EK 1 par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem ir pretrunā valsts tiesību normas, kurās paredzēts, ka privātpersonai ir jāuzņemas “personīgi” veikt viss no tās pieprasītais darbs vai pakalpojumi, lai uz to attiektos Direktīvas piemērošanas joma?

It īpaši:

2.1.    Vai apstāklis, ka privātpersonai ir tiesības noslēgt līgumu ar apakšuzņēmējiem vai “aizstājējiem” par pilnīgu vai daļēju no tās pieprasītā darba vai pakalpojumu izpildi, nozīmē, ka minēto personu nevar uzskatīt par darba ņēmēju Direktīvas 2003/88/EK izpratnē vai nu

2.1.1.    vispār (jo aizstāšanas tiesības nav savienojamas ar darba ņēmēja statusu), vai arī

2.1.2.    tikai tajā laikposmā, kurā tiek izmantotas šādas aizstāšanas tiesības (proti, konkrētā persona ir uzskatāma par darba ņēmēju laikposmos, kad tā faktiski veic darbu vai sniedz pakalpojumus)?

2.2.    Vai, lai noteiktu darba ņēmēja statusu Direktīvas 2003/88/EK izpratnē, nozīme ir tam, ka konkrētais prasītājs faktiski nav īstenojis tiesības noslēgt apakšlīgumu vai izmantot aizstājēja pakalpojumus, lai gan citas personas, uz kurām būtībā ir attiecināmas līgumattiecības ar tādiem pašiem nosacījumiem, ir tās īstenojušas?

2.3.    Vai, lai noteiktu darba ņēmēja statusu Direktīvas 2003/88/EK izpratnē, nozīme ir tam, ka uz citām juridiskām personām, tostarp, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un partnersabiedrībām ar ierobežotu atbildību (limited liability partnership) būtībā ir attiecināmas līgumattiecības ar tādiem pašiem nosacījumiem kā uz konkrēto prasītāju?

Vai, lai noteiktu darba ņēmēja statusu Direktīvas 2003/88/EK izpratnē, nozīme ir tam, ka apgalvotajam darba devējam nav pienākuma piedāvāt darbu konkrētajam prasītājam, proti, tas tiek piedāvāts “pēc vajadzības”, un/vai ka konkrētajam prasītājam nav pienākuma to uzņemties, proti, tas “vienmēr ir pakļauts kurjera absolūtām tiesībām neuzņemties piedāvāto darbu”?

Vai, lai noteiktu darba ņēmēja statusu Direktīvas 2003/88/EK izpratnē, nozīme ir tam, ka konkrētajam prasītājam nav pienākuma strādāt vienīgi pie apgalvotā darba devēja, bet tas vienlaikus var sniegt līdzīgus pakalpojumus jebkurai trešajai personai, tostarp apgalvotā darba devēja tiešajiem konkurentiem?

Vai, lai noteiktu darba ņēmēja statusu Direktīvas 2003/88/EK izpratnē, nozīme ir tam, ka konkrētais prasītājs faktiski nav izmantojis tiesības sniegt līdzīgus pakalpojumus trešajām personām, lai gan citas personas, uz kurām būtībā ir attiecināmas līgumattiecības ar tādiem pašiem nosacījumiem, to ir darījušas?

Kā Direktīvas 2003/88/EK [2. panta 1. punkta] izpratnē ir jāaprēķina darba ņēmēja darba laiks apstākļos, kad konkrētajam prasītājam nav jāstrādā noteikts stundu skaits, bet tas pats var noteikt savu darba laiku konkrēta laikposma ietvaros, piemēram, laikā no pulksten 7.30 līdz 21.00? It īpaši, kā jāaprēķina darba laiks, ja:

6.1.    šajās stundās privātpersonai nav jāstrādā vienīgi pie apgalvotā darba devēja un/vai atsevišķas darbības (piemēram, transportlīdzekļa vadīšana) varētu tikt veiktas gan apgalvotā darba devēja, gan trešās personas labā;

6.2.    darba ņēmējam ir piešķirta liela rīcības brīvība attiecībā uz darba izpildes veidu, tādējādi ļaujot pielāgot laiku savām personīgajām ērtībām, nevis tikai apgalvotā darba devējam interesēm.

____________

1  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/88/EK (2003. gada 4. novembris) par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (OV 2003, L 299, 9. lpp.).