Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid (Испания), постъпило на 26 септември 2019 г. — ZA и др./Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

(Дело C-716/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid

Страни в главното производство

Жалбоподатели: ZA, AZ, BX, CV, DU, ET

Ответник: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

Преюдициални въпроси

Може ли да се приеме с оглед на Регламент (ЕО) № 1/20031 , че разследваните и приети за доказани факти в решение на национален орган по конкуренция на държава членка на ЕС — когато този орган прилага членове 101 ДФЕС и 102 ДФЕС в рамките на задачите, които са му възложени по силата на посочения регламент и на Известие относно сътрудничеството между Комисията и съдилищата на държавите членки на Европейския съюз, както и на Известие на Комисията относно сътрудничеството в рамките на мрежата от органите по конкуренция (2004/C 101/03) от 27.4.2004 г. — което впоследствие е потвърдено с решение на висшестоящ съд и е влязло в сила, имат доказателствена стойност de jure и могат да обусловят или предопределят решенията на друга юрисдикция по следващи дела, свързани със същите факти?

В хипотезата, в която националният орган по конкуренция се произнесе, че е налице нарушение във връзка с мрежа от споразумения, трябва ли да се предполага, освен ако не бъде доказано друго от извършителя на нарушението, че съдържанието на решението засяга всички споразумения, съставляващи мрежата? С други думи, дали постановените решения относно мрежи от споразумения водят до прехвърляне на тежестта на доказване?

____________

1     Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).