Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid (Španělsko) dne 26. září 2019 – ZA a další v. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

(Věc C-716/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid

Účastníci původního řízení

Žalobci: ZA, AZ, BX, CV, DU, ET

Žalovaná: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

Předběžné otázky

Lze s ohledem na nařízení (ES) č. 1/20031 mít za to, že skutky šetřené a prohlášené za prokázané v rozhodnutí vydaném vnitrostátním orgánem pro hospodářskou soutěž členského státu EU – když tento orgán postupuje podle článků 101 a 102 SFEU v rámci úloh, které mu jsou svěřeny podle citovaného nařízení a oznámení o spolupráci mezi Komisí a soudy členských států EU, jakož i oznámení Komise o spolupráci v rámci sítě orgánů pro hospodářskou soutěž (2004/C 101/03) ze dne 27. 4. 2004 – a které je posléze potvrzeno nejvyšším soudem a nabude právní moci, mají důkazní hodnotu úplného důkazu a mají podmiňující či předběžný účinek na rozhodnutí jiného soudu v pozdějších věcech týkajících se stejných skutků?

V případě, že vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž rozhodne, že došlo k protiprávnímu jednání v souvislosti se sítí dohod, je nutno předpokládat – pokud ten, kdo se dopustil protiprávního jednání, neprokáže opak – že se obsah rozhodnutí vztahuje na všechny dohody tvořící tuto síť? Způsobují tedy rozhodnutí ve věcech sítí dohod obrácení důkazního břemene?

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. 2003, L 1, s. 1; Zvl. vyd. 08/02, s. 205).