Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid (Espanja) on esittänyt 26.9.2019 – ZA ym. v. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

(asia C-716/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid

Pääasian asianosaiset

Kantajat: ZA, AZ, BX, CV, DU ja ET

Vastaaja: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko asetuksen N:o 1/20031 valossa katsoa, että tosiseikoilla, jotka on tutkittu ja todettu toteennäytetyiksi unionin jäsenvaltion kansallisen kilpailuviranomaisen tekemässä päätöksessä – kun tämä viranomainen toimii SEUT 101 ja SEUT 102 artiklan mukaisesti sille kyseisellä asetuksella ja yhteistyöstä komission ja EU:n jäsenvaltioiden tuomioistuinten välillä annetulla komission tiedonannolla sekä yhteistyöstä kilpailuviranomaisten verkostossa 27.4.2004 annetulla komission tiedonannolla (2004/C 101/03) annettujen tehtävien rajoissa – jonka ylempi tuomioistuin on myöhemmin pysyttänyt ja josta on tullut lopullinen, on täysi todistusarvo ja että niillä on sitova ja ennakkoratkaisun kaltainen vaikutus silloin, kun jokin toinen tuomioistuin antaa ratkaisun myöhemmissä asioissa, jotka liittyvät samoihin tosiseikkoihin?

Jos kansallinen kilpailuviranomainen antaa ratkaisun sopimusverkostoon liittyvän kilpailusääntöjen rikkomisen olemassaolosta, onko katsottava, ellei sääntöjen rikkoja toisin osoita, että päätös vaikuttaa kaikkiin tähän verkostoon kuuluviin sopimuksiin? Aiheuttavatko toisin sanoen sopimusverkostoista tehtävät päätökset todistustaakan kääntymisen?

____________

1 Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EYVL 2003, L 1, s. 1).