Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. rujna 2019. uputio Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid (Španjolska) – ZA i dr. protiv Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

(predmet C-716/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: ZA, AZ, BX, CV, DU, ET

Tuženik: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

Prethodna pitanja

1.    Može li se s obzirom na Uredbu (EZ) br. 1/20031 smatrati da činjenice koje su istražene i proglašene dokazanima u odluci koju je donijelo nacionalno tijelo države članice Unije nadležno za tržišno natjecanje — kada to tijelo postupa u skladu s člancima 101. i 102. UFEU-a u okviru zadaća koje su mu povjerene na temelju navedene uredbe i Obavijesti o suradnji između Komisije i sudova država članica EU-a, kao i Obavijesti Komisije o suradnji u okviru Mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (2004/C 101/03) od 27. travnja 2004. — i koju je viši sud naknadno potvrdio i proglasio pravomoćnom, imaju punu dokaznu snagu i proizvode uvjetujući ili presudni učinak na postupak koji se vodi pred drugim sudom u kasnijim predmetima koji se odnose na iste činjenice?

2.    U slučaju da nacionalno tijelo nadležno za tržišno natjecanje odluči da postoji povreda mreže sporazuma, treba li podrazumijevati da sadržaj odluke utječe na sve sporazume te mreže, osim ako počinitelj povrede dokaže suprotno? Drugim riječima, uzrokuju li odluke donesene o mrežama sporazuma prebacivanje tereta dokazivanja?

____________

1     Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL 2003., L 1, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165.)