Language of document :

2019 m. rugsėjo 26 d. Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ZA ir kt. / Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

(Byla C-716/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: ZA, AZ, BX, CV, DU, ET

Atsakovė: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar atsižvelgiant į Reglamentą (EB) Nr. 1/20031 galima laikyti, kad faktinės aplinkybės, ištirtos ir pripažintos įrodytomis ES valstybės narės nacionalinės konkurencijos institucijos, veikiančios pagal SESV 101 ir 102 straipsnius ir įgyvendinančios funkcijas, kurios jai pavestos pagal minėtą reglamentą, Pranešimą dėl Komisijos ir ES valstybių narių teismų bendradarbiavimo, taip pat 2004 m. balandžio 27 d. Komisijos pranešimą dėl konkurencijos institucijų tinklui priklausančių institucijų bendradarbiavimo (OL C 101, 2004, p. 3) priimtame sprendime, kurį vėliau patvirtinto aukštesnės instancijos teismas ir kuris įgijo res judicata galią, turi absoliutaus įrodymo įrodomąją galią ir lemiamą ar prejudicinį poveikį kitam teismui nagrinėjant vėlesnes bylas, kuriose susiklosčiusios tokios pačios aplinkybės?

2.    Ar tuo atveju, jeigu nacionalinė konkurencijos institucija nusprendžia, kad padarytas pažeidimas, susijęs su susitarimų tinklu, reikia daryti prielaidą, kad, jeigu pažeidėjas neįrodo priešingai, sprendimo turinys taikomas visiems šio tinklo susitarimams, t. y. ar taikant dėl susitarimų tinklų priimtus sprendimus yra perkeliama įrodinėjimo pareiga?

____________

1 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).