Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. septembrī iesniedza Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid (Spānija) – ZA u.c./Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

(Lieta C-716/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid

Pamatlietas puses

Prasītāji: ZA, AZ, BX, CV, DU, ET

Atbildētāja: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1/2003 1 var uzskatīt, ka faktiem, kurus ES dalībvalsts konkurences iestāde – kad šī iestāde rīkojas atbilstoši LESD 101. un 102. pantam, pildot tai ar minēto regulu piešķirtās pilnvaras, Komisijas paziņojumam par Komisijas un ES dalībvalstu tiesu sadarbību, kā arī Komisijas 2004. gada 27. aprīļa Paziņojumam par sadarbību Konkurences iestāžu tīklā (2004/C 101/03) – ir pārbaudījusi un atzinusi par pierādītiem lēmumā, ko vēlāk apstiprināja augstākas instances tiesa un kas ir kļuvis galīgs, ir pilnīgs pierādījuma spēks un tie rada ierobežojošas vai prejudiciālas sekas, citai tiesai iztiesājot turpmākas lietas saistībā ar tiem pašiem faktiem?

2)    Gadījumā, ja kompetentā valsts tiesa lemj par pārkāpuma esamību saistībā ar līgumu tīklu, vai būtu jāpieņem, ka visus līgumus, kas veido šo tīklu, ietekmē minētā lēmuma saturs, ja vien pārkāpējs nepierāda pretējo? Proti, vai par līgumu tīkliem pieņemtie lēmumi izraisa pierādīšanas pienākuma pāreju?

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV 2003, L 1, 1. lpp.).