Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid (Španielsko) 26. septembra 2019 – ZA a i./Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

(vec C-716/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: ZA, AZ, BX, CV, DU, ET

Žalovaná: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

Prejudiciálne otázky

Možno sa s ohľadom na nariadenie (ES) č. 1/20031 domnievať, že skutky, ktoré boli šetrené a prehlásené za preukázané v rozhodnutí vnútroštátneho orgánu hospodárskej súťaže členského štátu EÚ – ak tento orgán koná na základe článkov 101 a 102 ZFEÚ v rámci úloh, ktoré sú mu zverené podľa tohto nariadenia a podľa oznámenia o spolupráci medzi Komisiou a súdmi členských štátov EÚ, ako aj podľa oznámenia Komisie o spolupráci v rámci siete orgánov na ochranu hospodárskej súťaže (2004/C 101/03) z 27. apríla 2004 –, ktoré je následne súdom vyššieho stupňa potvrdené a nadobudne právoplatnosť, majú dôkaznú hodnotu úplného dôkazu a podmienečný a predbežný účinok na konanie vedené pred iným súdom v ďalších veciach, ktoré sa týkajú rovnakých skutkov?

V prípade, že vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže konštatuje porušenie vo vzťahu k sieti dohôd, treba predpokladať, že, pokiaľ porušovateľ nepreukáže opak, na všetky dohody, ktoré tvoria túto sieť, sa vzťahuje obsah rozhodnutia? Inými slovami, spôsobujú rozhodnutia o sieťach dohôd obrátenie dôkazného bremena?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).