Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid (Španija) 26. septembra 2019 – ZA in drugi/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

(Zadeva C-716/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: ZA, AZ, BX, CV, DU, ET

Tožena stranka: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je mogoče z vidika Uredbe (ES) št. 1/20031 šteti, da imajo dejstva, ki so bila preučena in razglašena za dokazana v sklepu nacionalnega organa, pristojnega za konkurenco države članice EU – kadar ta organ izvaja člena 101 PDEU in 102 PDEU v okviru nalog, ki so mu podeljene na podlagi navedene uredbe, z Obvestilom o sodelovanju med Komisijo in sodišči držav članic EU in z Obvestilom Komisije o sodelovanju v okviru mreže organov, pristojnih za konkurenco ((2004/C 101/03), 27.4.2004) – pri čemer je višje sodišče ta sklep naknadno potrdilo in mu podelilo pravnomočnost, polno dokazno vrednost ter pogojujoč ali predhoden vpliv na postopek, ki ga vodi drugo sodišče v poznejših zadevah, povezanih z istimi dejstvi?

2.    Če bi nacionalni organ, pristojen za konkurenco, odločil o obstoju kršitve v zvezi z mrežo sporazumov, ali bi bilo treba domnevati, da – razen če kršitelj ne dokaže nasprotno – so vsi sporazumi, ki so del te mreže, zajeti v vsebini sklepa? To pomeni: ali se v primeru sklepov o mrežah sporazumov dokazno breme obrne?

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205).