Language of document :

Žaloba podaná dne 4. října 2019 – Nizozemské království v. Rada Evropské unie, Evropský parlament

(Věc C-733/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: Nizozemské království (zástupkyně: M. Bulterman, M. Noort, P. Huurnink, zmocněnkyně)

Žalovaní: Rada Evropské unie, Evropský parlament

Návrhová žádání žalobce

Žalobce navrhuje, aby Soudní dvůr zrušil

bod 1 části D přílohy V se zákazem používání pulzní elektrické vlečné sítě,

bod 2 části D přílohy V v rozsahu, v němž je upraveno přechodné období a podmínka, podle níž může pulzní elektrickou vlečnou síť používat nejvýše 5 % loďstva členského státu, které loví s vlečnými sítěmi vlečenými za pomoci výložníků po bocích lodi (bod 2 písm. a), a

body 3 a 4 části D přílohy V napadeného nařízení; 1

podpůrně, pokud Soudní dvůr nemůže tyto body přílohy V části D prohlásit za neplatné, aby zrušil celou část D přílohy V, jakož i část věty „jež bude umožněno … části D“ v čl. 7 odst. 1 písm. b) napadeného nařízení, který odkazuje na část D přílohy V,

podpůrněji, pokud Soudní dvůr prohlásí hlavní návrhové žádání, jakož i podpůrný návrh na částečné zrušení napadeného nařízení za nepřípustný, prohlásil za neplatné celé nařízení a

uložil Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

1.    Porušení čl. 3 odst. 3 SEU ve spojení s článkem 11 SFEU, čl. 191 odst. 3 SFEU, článkem 2, čl. 3 písm. c), h) a i), jakož i čl. 6 odst. 2 nařízení č. 1380/20132 a čl. 3 odst. 1 napadeného nařízení, jelikož Parlament a Rada nestanovily zákaz používání pulzní elektrické vlečné sítě a přechodné období v napadeném rozhodnutí na základě nejlepšího dostupného vědeckého stanoviska.

2.    Porušení čl. 3 odst. 3 SEU ve spojení s článkem 11 SFEU, čl. 173 odst. 1 a 3 SFEU, článkem 2, čl. 3 písm. h) a čl. 6 odst. 2 nařízení č. 1380/2013, jakož i čl. 3 odst. 1 napadeného nařízení, jelikož Parlament a Rada stanovily zákaz používání pulzní elektrické vlečné sítě a přechodné období v napadeném rozhodnutí v rozporu se svou povinností podpory inovací a technologického rozvoje.

3.    Porušení čl. 3 odst. 3 SEU ve spojení s článkem 11 SFEU, čl. 191 odst. 2 prvním pododstavcem SFEU, čl. 2 odst.2 a čl. 3 písm. h) nařízení č. 1380/2013, jakož i čl. 3 odst. 1 napadeného nařízení, jelikož Parlament a Rada měly do zákazu používání pulzní elektrické vlečné sítě a přechodného období v napadeném rozhodnutí promítnout zásadu předběžné opatrnosti.

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Úř. věst. 2019, L 198, s. 105).

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. 2013, L 354, s. 22).