Language of document :

Sag anlagt den 4. oktober 2019 – Kongeriget Nederlandene mod Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet

(Sag C-733/19)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Kongeriget Nederlandene (ved M. Bulterman, M. Noort og P. Huurnink, som befuldmægtigede)

Sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Annullation af:

bilag V, del D, punkt 1, der omfattet et forbud mod anvendelse af trawl med elektrisk strøm

bilag V, del D, punkt 2, for så vidt som der heri er fastsat en betingelse og en overgangsperiode, hvorefter og hvorunder højst 5% af en medlemsstats bomtrawlerflåde må anvende trawl med elektrisk strøm [punkt 2, litra a)], og

bilag V, del D, punkt 3, 4 og 5 til den anfægtede forordning 1 .

Subsidiært, og for det tilfælde, at Domstolen ikke kan annullere dette punkt i bilag V, del D, således som der er nedlagt påstand om, annulleres hele del D i bilag V såvel som sætningsleddet »som kun er tilladt […]« i den anfægtede forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), der henviser til bilag V, del D.

Mere subsidiært, og dersom Domstolen forkaster den principale påstand eller den subsidiære påstand om delvis annullation af den anfægtede forordning, annulleres hele forordningen.

Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

1.    Tilsidesættelse af artikel 3, stk. 3, TEU, sammenholdt med artikel 11 TEUF, artikel 191, stk. 3, TEUF, artikel 2, artikel 3, litra c), h) og i), og artikel 6, stk. 2, i grundforordningen om den fælles fiskeripolitik 2 samt den anfægtede forordnings artikel 3, stk. 1, for så vidt som Parlamentet og Rådet ikke har baseret forbuddet mod anvendelse af trawl med elektrisk strøm og overgangsperioden i den anfægtede forordning på den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning.

2.    Tilsidesættelse af artikel 3, stk. 3, TEU, sammenholdt med artikel 11 TEUF, artikel 173, stk. 1 og 3, TEUF, artikel 2, artikel 3, litra h), og artikel 6, stk. 2, i grundforordningen om den fælles fiskeripolitik samt den anfægtede forordnings artikel 3, stk. 1, for så vidt som Parlamentet og Rådet i forbindelse med fastsættelsen af forbuddet mod anvendelse af trawl med elektrisk strøm og overgangsperioden i den anfægtede forordning har tilsidesat sin pligt til fremme af innovation og teknologisk udvikling.

3.    Tilsidesættelse af artikel 3, stk. 3, TEU, sammenholdt med artikel 11 TEUF, artikel 191, stk. 2, første afsnit, TEUF, artikel 2, stk. 2 og artikel 3, litra h), i grundforordningen om den fælles fiskeripolitik samt den anfægtede forordnings artikel 3, stk. 1, for så vidt som Parlamentet og Rådet burde have fastsat forbuddet mod anvendelse af trawl med elektrisk strøm og overgangsperioden i den anfægtede forordning i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 af 20.6.2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2019/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 og (EU) 2019/1022 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 (EUT 2019, L 198, s. 105, berigtiget i EUT 2019, L 231, s. 31).

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11.12.2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT 2013, L 354, s. 22).