Language of document :

4. oktoobril 2019 esitatud hagi – Madalmaade Kuningriik versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlament

(kohtuasi C-733/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Madalmaade Kuningriik (esindajad: M. Bulterman, M. Noort, P. Huurnink)

Kostjad: Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlament

Hageja nõuded

tühistada

vaidlustatud määruse1 V lisa D osa punkt 1, millega keelatakse elektriimpulsstraali kasutamine,

V lisa D osa punkt 2 osas, milles sellega on ette nähtud üleminekuperiood ja tingimus, et traalimise ajal tohib elektriimpulsse kasutada mitte rohkem 5% piimtraali kasutavatest liikmesriigi laevadest (punkti alapunkt a), ning

V lisa D osa punktid 3, 4 ja 5;

teise võimalusena, kui Euroopa Kohus leiab, et V lisa D osa neid kohti ei saa tühistada, siis tühistada kogu V lisa D osa ja vaidlustatud määruse artikli 7 lõike 1 punkti b osa „mis on lubatud […]“, mis V lisa D osale viitab,

täiendava võimalusena, kui Euroopa Kohus leiab, et esimese ega teise võimalusena esitatud osalise tühistamise nõudeid ei ole võimalik rahuldada, siis tühistada vaidlustatud määrus täies ulatuses,

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt ja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

1.    On rikutud ELL artikli 3 lõiget 3 koosmõjus ELTL artikli 11 ja artikli 191 lõikega 3, ÜKP alusmääruse2 artikliga 2, artikli 3 punktidega c, h ja i ning artikli 6 lõikega 2 ning vaidlustatud määruse artikli 3 lõikega 1, kuna parlament ja nõukogu ei ole vaidlustatud määruses ette nähtud elektriimpulsstraali kasutamise keeldu ega üleminekuperioodi kindlaks määranud parimate kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal.

2.    On rikutud ELL artikli 3 lõiget 3 koosmõjus ELTL artikliga 11 ja artikli 173 lõigetega 1 ja 3, ÜKP alusmääruse artikliga 2, artikli 3 punktiga h ja artikli 6 lõikega 2 ning vaidlustatud määruse artikli 3 lõikega 1, kuna parlament ja nõukogu määrasid elektriimpulsstraali kasutamise keelu ja üleminekuperioodi vaidlustatud määruses kindlaks vastuolus nende kohustusega edendada uuendustegevust ja tehnoloogiaarendust.

3.    On rikutud ELL artikli 3 lõiget 3 koosmõjus ELTL artikliga 11 ja artikli 191 lõike 3 esimese lõiguga, ÜKP alusmääruse artikli 2 lõikega 2 ja artikli 3 punktiga h ning vaidlustatud määruse artikli 3 lõikega 1, kuna parlament ja nõukogu oleksid pidanud elektriimpulsstraali kasutamise keelu ja üleminekuperioodi kehtestamisel vaidlustatud määruses võtma aluseks ettevaatuspõhimõtte.

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1241, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil ning millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1380/2013, (EL) 2016/1139, (EL) 2018/973, (EL) 2019/472 ja (EL) 2019/1022 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 894/97, (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2549/2000, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 812/2004 ja (EÜ) nr 2187/2005 (ELT 2019, L 198, lk 105).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT 2013, L 354, lk 22).