Language of document :

Kanne 4.10.2019 – Alankomaiden kuningaskunta v. Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti

(asia C-733/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Alankomaiden kuningaskunta (asiamiehet: M. Bulterman, M. Noort ja P. Huurnink)

Vastaajat: Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Ensisijaisesti on kumottava

liitteessä V olevan D osan 1 kohta ja pulssikalastuskielto,

Liitteessä V olevan D osan 2 kohta siltä osin kuin siinä säädetään siirtymäkaudesta ja mainitaan edellytys, jonka mukaan enintään 5 prosenttia jäsenvaltion puomitroolarilaivastosta saa käyttää sähköpulssitroolia (2 kohdan a alakohta), ja

riidanalaisen asetuksen1 liitteessä V olevan D osan 3, 4 ja 5 kohta

toissijaisesti, mikäli unionin tuomioistuin ei voi kumota liitteessä V olevan D osan vaadittuja kohtia, liitteessä V oleva D osa on kumottava kokonaisuudessaan, samoin kuin riidanalaisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisältyvä sivulause ”jonka käyttö on sallittua – –” , jossa viitataan liitteessä V olevaan D osaan;

toissijaisesti, mikäli unionin tuomioistuin katsoo, että ensisijaista tai toissijaista vaatimusta, jotka koskevat riidanalaisen asetuksen osittaista kumoamista, ei voida hyväksyä, mainittu asetus on kumottava kokonaisuudessaan, ja

Euroopan parlamentti ja neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen kanneperuste: SEU 3 artiklan 3 kohdan, SEUT 11 artiklan, SEUT 191 artiklan 3 kohdan, yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun perusasetuksen2 2 artiklan, 3 artiklan c, h ja i alakohdan sekä 6 artiklan 2 kohdan ja riidanalaisen asetuksen 3 artiklan 1 kohdan rikkominen, koska parlamentti ja neuvosto eivät ole riidanalaisessa asetuksessa vahvistaneet pulssikalastuskieltoa ja siirtymäkautta parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen mukaisesti.

Toinen kanneperuste: SEU 3 artiklan 3 kohdan, SEUT 11 artiklan, SEUT 173 artiklan 1 ja 3 kohdan, yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan h alakohdan ja 6 artiklan 2 kohdan sekä riidanalaisen asetuksen 3 artiklan 1 kohdan rikkominen, koska parlamentti ja neuvosto ovat riidanalaisessa asetuksessa vahvistaneet pulssikalastuskiellon ja siirtymäkauden innovaation ja teknologisen kehityksen edistämistä koskevan velvollisuuden vastaisesti.

Kolmas kanneperuste: SEU 3 artiklan 3 kohdan, SEUT 11 artiklan, SEUT 191 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan h alakohdan sekä riidanalaisen asetuksen 3 artiklan 1 kohdan rikkominen, koska parlamentti ja neuvosto ovat riidanalaisessa asetuksessa perustaneet pulssikalastuskiellon ja siirtymäkauden ennalta varautumisen periaatteeseen.

____________

1     Kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 ja (EU) 2019/1022 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 kumoamisesta 20.6.2019 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1241 (EUVL 2019, L 198, s. 105).

2     Yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta 11.12.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013 (EUVL 2013, L 354, s. 22).