Language of document :

Tužba podnesena 4. listopada 2019. – Kraljevina Nizozemska protiv Vijeća Europske unije i Europskog parlamenta

(predmet C-733/19)

Jezik postupka: nizozemski

Stranke

Tužitelj: Kraljevina Nizozemska (zastupnici: M. Bulterman, M. Noort, P. Huurnink)

Tuženici: Vijeće Europske unije, Europski parlament

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

poništi

Prilog V. dio D točku 1. sa zabranom povlačnih mreža (koća) s električnim impulsima,

Prilog V. dio D točku 2., u dijelu u kojem predviđa prijelazno razdoblje i uvjet prema kojem najviše 5 % flote koćarica s gredom po državi članici smije rabiti povlačnu mrežu (koću) s električnim impulsima (točka 2. podtočka (a)), i

Prilog V. dio D točke 3., 4. i 5. pobijane Uredbe1 ;

podredno, poništi cijeli Prilog V. dio D, uključujući dio rečenice „koja je dozvoljena” iz članka 7. stavka 1. točke (b) pobijane Uredbe koji upućuje na Prilog V. dio D, ako Sud ne može poništiti te dijelove Priloga V. dijela D kao što se zahtijeva,

još podrednije, poništi cijelu Uredbu ako Sud proglasi nedopuštenim i glavni zahtjev i podredni zahtjev za djelomično poništenje pobijane Uredbe i

naloži Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

1.    Povreda članka 3. stavka 3. UEU-a u vezi s člankom 11. UFEU-a, člankom 191. stavkom 3. UFEU-a, člankom 2., člankom 3. točkama (c), (h) i (i) kao i člankom 6. stavkom 2. Osnovne uredbe o ZRP-u2 i člankom 3. stavkom 1. pobijane Uredbe jer Parlament i Vijeće zabranu uporabe povlačnih mreža (koća) s električnim impulsima i prijelazno razdoblje u pobijanoj Uredbi nisu utvrdili na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta.

2.    Povreda članka 3. stavka 3. UEU-a u vezi s člankom 11. UFEU-a, člankom 173. stavcima 1. i 3. UFEU-a, člankom 2., člankom 3. točkom (h) i člankom 6. stavkom 2. Osnovne uredbe o ZRP-u kao i člankom 3. stavkom 1. pobijane Uredbe jer su Parlament i Vijeće utvrđivanjem zabrane uporabe povlačnih mreža (koća) s električnim impulsima i prijelaznog razdoblja povrijedili svoju obvezu promicanja znanstvenog i tehnološkog napretka.

3.    Povreda članka 3. stavka 3. UEU-a u vezi s člankom 11. UFEU-a, člankom 191. stavkom 2. prvim podstavkom UFEU-a, člankom 2. stavkom 2. i člankom 3. točkom (h) Osnovne uredbe o ZRP-u i člankom 3. stavkom 1. pobijane Uredbe u mjeri u kojoj su Parlament i Vijeće zabranu uporabe povlačnih mreža (koća) s električnim impulsima i prijelazno razdoblje u pobijanoj Uredbi trebali temeljiti na načelu predostrožnosti.

____________

1     Uredba (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (SL 2019., L 198, str. 105., ispravak SL 2019., L 231, str. 31.)

2     Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL 2013., L 354, str. 22. i ispravak SL 2018., L 44, str. 9.)