Language of document :

2019 m. spalio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Nyderlandų Karalystė / Europos Sąjungos Taryba, Europos Parlamentas

(Byla C-733/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Šalys

Ieškovė: Nyderlandų Karalystė, atstovaujama M. Bulterman, M. Noort, P. Huurnink

Atsakovai: Europos Sąjungos Taryba, Europos Parlamentas

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė prašo:

panaikinti:

ginčijamo reglamento1 V priedo D dalies 1 punktą, pagal kurį draudžiama naudoti elektroimpulsinį tralą,

ginčijamo reglamento V priedo D dalies 2 punktą, kiek jame numatytas pereinamasis laikotarpis ir sąlyga, kad ne daugiau kaip 5 % sijiniais tralais žvejojančių valstybės narės laivų gali naudoti elektroimpulsinius tralus (2 punkto a papunktis) ir

ginčijamo reglamento V priedo D dalies 3, 4 ir 5 punktus;

papildomai, jeigu Teisingumo Teismas negalėtų panaikinti V priedo D dalies punktų, kaip prašoma, panaikinti visą ginčijamo reglamento V priedo D dalį ir šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto sakinio dalį „leidžiama naudoti tik <...>“, kurioje daroma nuoroda į V priedo D dalį,

papildomai, jeigu Teisingumo Teismas nepatenkintų nei pagrindinio prašymo, nei papildomo prašymo iš dalies panaikinti ginčijamą reglamentą, panaikinti visą reglamentą ir

priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    ESS 3 straipsnio 3 dalies, siejamos su SESV 11 straipsniu ir SESV 191 straipsnio 3 dalimi, Pagrindinio bendros žuvininkystės politikos (BŽP) reglamento2 2 straipsniu, 3 straipsnio c, h ir i punktais, taip pat 6 straipsnio 2 dalimi ir ginčijamo reglamento 3 straipsnio 1 dalimi, pažeidimas, nes ginčijamame Parlamento ir Tarybos reglamente numatytas draudimas naudoti elektroimpulsinį tralą ir nustatytas pereinamasis laikotarpis buvo grindžiami ne pačiomis geriausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis.

2.    ESS 3 straipsnio 3 dalies, siejamos su SESV 11 straipsniu, SESV 173 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Pagrindinio BŽP reglamento 2 straipsniu, 3 straipsnio h punktu ir 6 straipsnio 2 dalimi, taip pat ginčijamo reglamento 3 straipsnio 1 dalimi, pažeidimas, nes Parlamentas ir Taryba, ginčijamame reglamente numatydami draudimą naudoti elektroimpulsinį tralą ir nustatydami pereinamąjį laikotarpį, pažeidė savo įsipareigojimą skatinti inovacijas ir technologijų plėtrą.

3.    ESS 3 straipsnio 3 dalies, siejamos su SESV 11 straipsniu, SESV 191 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Pagrindinio BŽP reglamento 2 straipsnio 2 dalimi ir 3 straipsnio h punktu, taip pat ginčijamo reglamento 3 straipsnio 1 dalimi, pažeidimas, kiek Parlamentas ir Taryba, ginčijamame reglamente numatydami draudimą naudoti elektroimpulsinį tralą ir nustatydami pereinamąjį laikotarpį, turėjo remtis atsargumo principu.

____________

1     2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1241 dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2019/2006, (EB) Nr. 1224/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1380/2013, (ES) 2016/1139, (ES) 2018/973, (ES) 2019/472 ir (ES) 2019/1022 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005 (OL L 198, 2019, p. 105, klaidų ištaisymas OL L 231, 2019, p. 31).

2     2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013, p. 22).