Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 4. oktobrī – Nīderlandes Karaliste/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Parlaments

(Lieta C-733/19)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Nīderlandes Karaliste (pārstāvji: M. Bulterman, M. Noort, P. Huurnink)

Atbildētāji: Eiropas Savienības Padome, Eiropas Parlaments

Prasījumi

primāri, atzīt par spēkā neesošiem apstrīdētās regulas 1 :

V pielikuma D daļas 1. punktu par aizliegumu zvejai ar elektroimpulsa traļiem,

–    V pielikuma D daļas 2. punktu, ciktāl tajā runa ir par pārejas laiku un ciktāl tajā ir ietverts nosacījums par traļu ar elektriskās strāvas impulsiem izmantošanu zvejai ne vairāk kā 5 % apmērā no rāmja traļu flotes (2. punkta a) apakšpunkts), un

V pielikuma D daļas 3., 4. un 5. punktu;

pakārtoti, gadījumā, ja Tiesa norādītos V pielikuma D daļas punktus nevar atzīt par spēkā neesošiem, atzīt par spēkā neesošu V pielikuma D daļu kopumā, kā arī apstrīdētās regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta teikuma daļu “kura izmantošana ir atļauta”, kas veido atsauci uz tās V pielikuma D daļu;

sekundāri pakārtoti, gadījumā, ja Tiesa noraidītu kā primāro, tā arī pakārtoto prasījumu par apstrīdētās regulas daļēju atzīšanu par spēkā neesošu, atzīt par spēkā neesošu visu regulu kopumā, un

piespriest Eiropas Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais pamats: LES 3. panta 3. punkta, lasot kopā ar LESD 11. pantu un 191. panta 3. punktu un Zivsaimniecības politikas pamatregulas 2 2. pantu, 3. panta c), h) un i) punktu un 6. panta 2. punktu, kā arī apstrīdētās regulas 3. panta 1. punktu, pārkāpums, jo Parlaments un Padome apstrīdētajā regulā ietverto zvejas ar elektroimpulsa traļiem aizliegumu pārejas laikā nav noteikuši, balstoties uz jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem atzinumiem.

Otrais pamats: LES 3. panta 3. punkta pārkāpums, lasot kopā ar LESD 11. pantu un 173. panta 1. un 3. punktu, Zivsaimniecības politikas pamatregulas 2. pantu, 3. panta h) punktu un 6. panta 2. punktu un apstrīdētās regulas 3. panta 1. punktu, pārkāpums, jo Parlaments un Padome apstrīdētajā regulā ietverto zvejas ar elektroimpulsa traļiem aizliegumu pārejas laikā ir noteikuši pretrunā pienākumam veicināt inovācijas un tehnisko progresu.

Trešais pamats: LES 3. panta 3. punkta, lasot kopā ar LESD 11. pantu un 191. panta 2. punkta pirmo daļu, Zivsaimniecības politikas pamatregulas 2. panta 2. punktu un 3. panta h) punktu un apstrīdētās regulas 3. panta 1. punktu, pārkāpums, jo Parlamentam un Padomei apstrīdētajā regulā ietverto zvejas ar elektroimpulsa traļiem aizliegumu pārejas laikā bija jāpamato ar piesardzības principu.

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1241 (2019. gada 20. jūnijs) par zvejas resursu saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību ar tehniskiem pasākumiem un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 2019/2006, (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013, (ES) 2016/1139, (ES) 2018/973, (ES) 2019/472 un (ES) 2019/1022 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2549/2000, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 812/2004 un (EK) Nr. 2187/2005 (OV 2019, L 198, 105. lpp.).

2     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV 2013, L 354, 22. lpp.).