Language of document :

Acțiune introdusă la 4 octombrie 2019 – Regatul Țărilor de Jos/Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European

(Cauza C-733/19)

Limba de procedură: neerlandeza

Părțile

Reclamant: Regatul Țărilor de Jos (reprezentanți: M. Bulterman, M. Noort, P. Huurnink, agenți)

Pârâte: Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European

Concluziile reclamantului

Reclamantul solicită:

cu titlu principal, anularea

părții D punctul 1 din anexa V, privind interdicția utilizării traulelor cu impulsuri electrice,

a părții D punctul 2 din anexa V, în măsura în care prevede o perioadă de tranziție și o condiție, în conformitate cu care cel mult 5% din flota de beam-traule a fiecărui stat membru utilizează traule cu impulsuri electrice [punctul 2 litera (a)], și

a părții D, punctele 3, 4 și 5 din anexa V la regulamentul atacat1 ;

cu titlu subsidiar, în cazul în care Curtea nu poate anula aceste elemente ale părții D la anexa V, după cum s-a solicitat, anularea în tot a părții D din anexa V, precum și a expresiei „care este permisă … anexa V” din articolul 7 alineatul (1) litera (b) din regulamentul atacat, care face trimitere la partea D din anexa V;

cu titlu mai subsidiar, în cazul în care Curtea ar urma să declare inadmisibile atât cererea principală, cât și cererea formulată cu titlu subsidiar de anulare în parte a regulamentului atacat, anularea în tot a regulamentului; și

obligarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv: Încălcarea articolului 3 alineatul (3) TUE coroborat cu articolul 11 TFUE, a articolului 191 alineatul (3) TFUE, a articolului 2, a articolului 3 literele (c), (h) și (i) și a articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul de bază privind PCP2 , precum și a articolului 3 alineatul (1) din regulamentul atacat, întrucât Parlamentul și Consiliul nu au stabilit interdicția utilizării traulelor cu impulsuri electrice și perioada de tranziție din regulamentul atacat în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile.

Al doilea motiv: Încălcarea articolului 3 alineatul (3) TUE coroborat cu articolul 11 TFUE, a articolului 173 alineatele (1) și (3) TFUE, a articolului 2, a articolului 3 litera (h) și a articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul de bază privind PCP, precum și a articolului 3 alineatul (1) din regulamentul atacat, întrucât Parlamentul și Consiliul au stabilit interdicția utilizării traulelor cu impulsuri electrice și perioada de tranziție din regulamentul atacat cu încălcarea obligației de a favoriza inovarea și dezvoltarea tehnologică.

Al treilea motiv: Încălcarea articolului 3 alineatul (3) TUE coroborat cu articolul 11 TFUE, a articolului 191 alineatul (2) primul paragraf TFUE, a articolului 2 alineatul (2) și a articolului (3) litera (h) din Regulamentul de bază privind PCP, precum și a articolului 3 alineatul (1) din regulamentul atacat, în măsura în care Parlamentul și Consiliul ar fi trebuit să bazeze interdicția utilizării traulelor cu impulsuri electrice și perioada de tranziție din regulamentul atacat pe principiul precauției.

____________

1     Regulamentul (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2019/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 și (UE) 2019/1022 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului (JO 2019, L 198, p. 105, rectificare în JO 2019, L 231, p. 31).

2     Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO 2013, L 354, p. 22).