Language of document :

Žaloba podaná 4. októbra 2019 – Holandské kráľovstvo/Rada Európskej únie, Európsky parlament

(vec C-733/19)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Holandské kráľovstvo (v zastúpení: M. Bulterman, M. Noort a P. Huurnink, splnomocnené zástupkyne)

Žalovaní: Rada Európskej únie, Európsky parlament

Návrhy žalobcu

Žalobca navrhuje, aby Súdny dvor

zrušil

bod 1 časti D prílohy V so zákazom používania elektrických impulzových vlečných sietí,

bod 2 časti D prílohy V v rozsahu, v akom upravuje prechodné obdobie a podmienku, podľa ktorej môže elektrické impulzové vlečné siete používať najviac 5 % flotily plavidiel s vlečnými sieťami s rozperným rahnom každého členského štátu [bod 2 písm. a)], a

body 3, 4 a 5 časti D prílohy V napadnutého nariadenia1 ;

subsidiárne, pokiaľ nemôže zrušiť tieto body prílohy V časti D, zrušil celú časť D prílohy V, ako aj časť vety „ktoré sú povolené“ v článku 7 ods. 1 písm. b) napadnutého nariadenia, ktorý odkazuje na časť D prílohy V,

subsidiárnejšie, pokiaľ vyhlási hlavný návrh, ako aj subsidiárny návrh na čiastočné zrušenie napadnutého nariadenia za neprípustné, zrušil celé nariadenie, a

uložil Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1.    Porušenie článku 3 ods. 3 ZEÚ v spojení s článkom 11 ZFEÚ, článkom 191 ods. 3 ZFEÚ, článkom 2, článkom 3 písm. c), h) a i), ako aj článkom 6 ods. 2 nariadenia č. 1380/20132 a článkom 3 ods. 1 napadnutého nariadenia, keďže Parlament a Rada nestanovili zákaz používania elektrických impulzových vlečných sietí a prechodné obdobie v napadnutom nariadení na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní.

2.    Porušenie článku 3 ods. 3 ZEÚ v spojení s článkom 11 ZFEÚ, článkom 173 ods. 1 a 3 ZFEÚ, článkom 2, článkom 3 písm. h) a článkom 6 ods. 2 nariadenia č. 1380/2013, ako aj článkom 3 ods. 1 napadnutého nariadenia, keďže Parlament a Rada stanovili zákaz používania elektrických impulzových vlečných sietí a prechodné obdobie v napadnutom nariadení v rozpore so svojou povinnosťou podporovať inovácie a technologický rozvoj.

3.    Porušenie článku 3 ods. 3 ZEÚ v spojení s článkom 11 ZFEÚ, článkom 191 ods. 2 prvým pododsekom ZFEÚ, článkom 2 ods. 2 a článkom 3 písm. h) nariadenia č. 1380/2013, ako aj článkom 3 ods. 1 napadnutého nariadenia, keďže Parlament a Rada mali zákaz používania elektrických impulzových vlečných sietí a prechodné obdobie v napadnutom nariadení založiť na zásade obozretnosti.

____________

1     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 z 20. júna 2019 o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 2019/2006, (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013, (EÚ) 2016/1139, (EÚ) 2018/973, (EÚ) 2019/472 a (EÚ) 2019/1022 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Ú. v. EÚ L 198, 2019, s. 105).

2     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 2013, s. 22).