Language of document :

Tožba, vložena 4. oktobra 2019 – Kraljevina Nizozemska/Svet Evropske unije, Evropski parlament

(Zadeva C-733/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranke

Tožeča stranka: Kraljevina Nizozemska (zastopniki: M. Bulterman, M. Noort, P. Huurnink, agenti)

Toženi stranki: Svet Evropske unije, Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost

Priloge V, del D, št. 1, s prepovedjo uporabe vlečnih mrež z električnim tokom,

Priloge V, del D, št. 2, v delu, v katerem je določeno prehodno obdobje in pogoj, da lahko največ 5 % ladjevja države članice z vlečnimi mrežami z gredjo uporablja vlečno mrežo z električnim tokom (št. 2(a)), ter

Priloge V, del D, št. 3, 4 in 5 izpodbijane Uredbe;1

podredno, če sodišče teh delov Priloge V, del D, kot predlagano ne more razglasiti za nične, razglasi ničnost celotne Priloge V, del D, in del stavka „ki so dovoljene […]“ v členu 7(1)(b) izpodbijane uredbe, v katerem je napoteno na Prilogo V, del D,

še bolj podredno, če bi Sodišče tako primarni kot tudi podredni predlog za razglasitev delne ničnosti razglasilo za nedopustna, razglasi ničnost celotne Uredbe ter

Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske Unije naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

1.    Kršitev člena 3(3) PEU v povezavi s členom 11 PDEU, členom 191(3) PDEU, členom 2, členom 3, točke (c), (h) in (i), ter členom 6(2) osnovne uredbe o SRP2 in člena 3(1) izpodbijane uredbe, ker Parlament in Svet prepovedi uporabe vlečnih mrež z električnim tokom in prehodnega obdobja v izpodbijani uredbi nista določila na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja.

2.    Kršitev člena 3(3) PEU v povezavi s členom 11 PDEU, členom 173(1) in (3) PDEU, členom 2, členom 3(h) ter členom 6(2) osnovne uredbe o SRP in člena 3(1) izpodbijane uredbe, ker sta Parlament in Svet prepoved uporabe vlečnih mrež z električnim tokom in prehodno obdobje v izpodbijani uredbi določila ob kršitvi svoje obveznosti spodbujanja inovacij in tehnološkega razvoja.

3.    Kršitev člena 3(3) PEU v povezavi s členom 11 PDEU, členom 191(2), prvi pododstavek, PDEU, členom 2(2), členom 3(h) osnovne uredbe o SRP in člena 3(1) izpodbijane uredbe, in sicer v delu, v katerem bi morala Parlament in Svet prepoved uporabe vlečnih mrež z električnim tokom in prehodno obdobje v izpodbijani uredbi utemeljiti s previdnostnim načelom.

____________

1     Uredba (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (UL 2019, L 198, str. 105, in popravek v UL 2019, L 231, str. 31).

2     Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL 2013, L 354, str. 22).