Language of document :

Talan väckt den 4 oktober 2019 – Konungariket Nederländerna mot Europeiska unionens råd, Europaparlamentet

(Mål C-733/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Konungariket Nederländerna (ombud: M. Bulterman, M. Noort och P. Huurnink)

Svarande: Europeiska unionens råd, Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

i första hand ogiltigförklara

bilaga V del D punkt 1, med förbud mot fiske med elektrisk ström,

bilaga V del D punkt 2, i den mån det där nämns en övergångsperiod och ett villkor om att högst 5 procent av bomtrålflottan får använda trålar med elektrisk ström (punkt 2 a), och

bilaga V del D punkterna 3–5,

i den angripna förordningen,1

i andra hand, för det fall att domstolen inte kan ogiltigförklara de begärda elementen i bilaga V del D, ogiltigförklara bilaga V del D i dess helhet samt bisatsen ”som … är tillåten” i artikel 7.1 b i den angripna förordningen, som hänvisar till bilaga V del D, eller

i tredje hand, för det fall att domstolen ogillar både första- och andrahandsyrkandet om delvis ogiltigförklaring av den angripna förordningen, ogiltigförklara förordningen i dess helhet, samt

förplikta Europaparlamentet och Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Första grunden: Åsidosättande av artikel 3.3 FEU jämförd med artiklarna 11 och 191.3 FEUF, artiklarna 2.3 c, h och i och 6.2 i grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken2 och artikel 3.1 i den angripna förordningen, genom att parlamentet och rådet inte fastställt förbudet mot fiske med elektrisk ström och övergångsperioden i den angripna förordningen på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning.

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 3.3 FEU jämförd med artiklarna 11, 171.1 och 171.3 FEUF, artiklarna 2.3 h och 6.2 i grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken och artikel 3.1 i den angripna förordningen, genom att parlamentet och rådet fastställt förbudet mot fiske med elektrisk ström och övergångsperioden i den angripna förordningen i strid med skyldigheten att stimulera innovation och teknisk utveckling.

Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 3.3 FEU jämförd med artiklarna 11 och 191.2 första stycket FEUF, artiklarna 2.2 och 3 h i grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken och artikel 3.1 i den angripna förordningen, genom att parlamentet och rådet borde ha grundat förbudet mot fiske med elektrisk ström och övergångsperioden i den angripna förordningen på försiktighetsprincipen.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 2019 om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 2019/2006 och (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 och (EU) 2019/1022, samt om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 (EUT L 198, 2019, s. 105).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 2013, s. 22).