Language of document :

Определение на Съда (втори състав) от 24 септември 2019 г. (преюдициално запитване от Специализиран наказателен съд — България) — Наказателно производство срещу QR

(Дело C-467/19 PPU)1

(Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Директива (ЕС) 2016/343 — Член 7, параграф 4 — Укрепване на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство — Право на лицата да запазят мълчание и да не се самоуличават — Споразумение, сключено между прокурора и извършителя на престъпление — Одобряване на споразумението от съда — Условие — Съгласие на останалите обвиняеми — Харта на основните права на Европейския съюз — Неприложимост)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Специализиран наказателен съд

Наказателно производство срещу:

QR

с участието на: Специализирана прокуратура, YM, ZK, HD

Диспозитив

Член 7, параграф 4 от Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство трябва да се тълкува в смисъл, че не урежда въпроса дали одобряването от съда на споразумение за решаване на делото като разглежданото в главното производство, сключено между обвиняем за участие в престъпна група и прокурора, може или не може да зависи от условието останалите обвиняеми за участие в тази престъпна група да дадат съгласие за сключването на това споразумение.

____________

1 ОВ C 280, 19.8.2019 г.