Language of document :

Domstolens kendelse (Anden Afdeling) af 24. september 2019 – straffesag mod QR (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Spetsializiran nakazatelen sad – Bulgarien)

(Sag C-467/19 PPU) 1

(Præjudiciel forelæggelse – præjudiciel forelæggelse efter hasteproceduren – retligt samarbejde i straffesager – direktiv (EU) 2016/343 – artikel 7, stk. 4 – styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager – retten til ikke at udtale sig og retten til ikke at inkriminere sig selv – aftale indgået mellem anklagemyndigheden og en lovovertrædelses gerningsmand – rettens godkendelse af en sådan aftale – betingelse – de øvrige retsforfulgte personers samtykke – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – finder ikke anvendelse)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Spetsializiran nakazatelen sad

Tiltalt i straffesagen

QR

Procesdeltagere: Spetsializirana prokuratura, YM, ZK og HD

Konklusion

Artikel 7, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/343 af 9. marts 2016 om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager skal fortolkes således, at den ikke regulerer spørgsmålet om, hvorvidt dommerens godkendelse af en tilståelsesaftale som den i hovedsagen omhandlede, der er indgået mellem en person, der er tiltalt på grund af dennes formodede tilhørsforhold til en kriminel bande, og anklagemyndigheden, kan eller ikke kan gøres betinget af, at de øvrige personer, der er tiltalt på grund af deres tilhørsforhold til denne kriminelle bande, giver deres samtykke til indgåelsen af denne aftale.

____________

1 EUT C 280 af 19.8.2019.