Language of document :

Unionin tuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 24.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Spetsializiran nakazatelen sad – Bulgaria) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on QR

(asia C-467/19 PPU)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Direktiivi (EU) 2016/343 – 7 artiklan 4 kohta – Eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä rikosoikeudellisissa menettelyissä koskevan oikeuden lujittaminen – Oikeus vaieta ja oikeus olla todistamatta itseään vastaan – Syyttäjän ja rikokseen syyllistyneen henkilön välinen sopimus – Sen edellytys, että tuomioistuin vahvistaa tällaisen sopimuksen – Muiden syytettyjen suostumus – Euroopan unionin perusoikeuskirja – Soveltumattomuus)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Spetsializiran nakazatelen sad

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

QR

Muut osapuolet: Spetsializirana prokuratura, YM, ZK ja HD

Määräysosa

Eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä 9.3.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/343 7 artiklan 4 kohtaa on tulkittava siten, että siinä ei säännellä kysymystä siitä, voidaanko sen, että tuomioistuin hyväksyy pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen neuvotellun rangaistuksen määräämistä koskevan sopimuksen, joka on tehty henkilön, jota syytetään sen vuoksi, että hänen oletetaan kuuluvan rikollisryhmään, ja syyttäjän välillä, edellytykseksi asettaa ehto, että muut tähän rikollisryhmään kuulumisen vuoksi syytetyt henkilöt antavat suostumuksensa tämän sopimuksen tekemiselle, vai ei.

____________

1 EUVL C 280, 19.8.2019.