Language of document :

Uznesenie Súdneho dvora (druhá komora) z 24. septembra 2019 – (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd – Bulharsko) – trestné konanie proti QR

(vec C-467/19 PPU)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie  – Súdna spolupráca v trestných veciach – Smernica (EÚ) 2016/343 – Článok 7 ods. 4 – Posilnenie určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní – Právo odoprieť výpoveď a právo nevypovedať vo vlastný neprospech – Dohoda uzatvorená medzi prokurátorom a páchateľom trestného činu – Schválenie takejto dohody súdom – Podmienka – Súhlas ostatných obvinených osôb – Charta základných práv Európskej únie – Neuplatniteľnosť)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Specializiran nakazatelen săd

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

QR

za účasti: Specializirana prokuratura, YM, ZK, HD

Výrok

Článok 7 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní sa má vykladať v tom zmysle, že neupravuje otázku, či schválenie dohody o vine a treste súdom, o okú ide vo veci samej, uzatvorenej medzi osobou obvinenou z údajnej účasti v organizovanej zločineckej skupine a prokurátorom môže byť podmienené udelením súhlasu s uzatvorením tejto dohody zo strany ostatných osôb obvinených kvôli ich účasti v tejto organizovanej zločineckej skupine.

____________

1 Ú. v. EÚ C 280, 19.8.2019.