Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 9. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Kammergericht Berlin - Německo) – v řízení o výkonu evropského zatýkacího rozkazu vydaného proti NJ

(Věc C-489/19 PPU)1

„Řízení o předběžné otázce – Naléhavé řízení o předběžné otázce – Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech – Evropský zatýkací rozkaz – Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV – Článek 1 odst. 1 – Pojem ‚evropský zatýkací rozkaz‘ – Minimální požadavky, na nichž závisí platnost – Článek 6 odst. 1 – Pojem ‚vystavující justiční orgán‘ – Evropský zatýkací rozkaz vydaný státním zastupitelstvím členského státu – Postavení – Podřízenost vůči orgánu moci výkonné – Pravomoc ministra spravedlnosti udělovat individuální pokyny – Schválení evropského zatýkacího rozkazu soudem před jeho doručením“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Kammergericht Berlin

Účastníci původního řízení

NJ

za účasti: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Výrok

Pojem „evropský zatýkací rozkaz“ uvedený v čl. 1 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, ve znění rámcového rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009, musí být vykládán v tom smyslu, že pod tento pojem spadají evropské zatýkací rozkazy vydávané státními zastupitelstvími členského státu, i když jsou tato státní zastupitelství vystavena riziku, že v rámci vydávání těchto zatýkacích rozkazů přímo či nepřímo podléhají individuálním příkazům nebo pokynům ze strany moci výkonné, jako je ministr spravedlnosti, pokud k tomu, aby mohly být uvedené zatýkací rozkazy doručeny uvedenými státními zastupitelstvími, musí být závazně schváleny soudem, který nezávisle a objektivně přezkoumává, přičemž má přístup k celému trestnímu spisu, do něhož jsou založeny případné příkazy nebo individuální pokyny ze strany moci výkonné, podmínky pro vydání, jakož i přiměřenost týchž zatýkacích rozkazů, přičemž vydává samostatné rozhodnutí, které uvedeným zatýkacím rozkazům dává konečnou podobu.

____________

1 Úř. věst. C 280, 19.8.2019.