Language of document :

Euroopa Kohtu (teine koda) 9. oktoobri 2019. aasta otsus (Kammergericht Berlini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Euroopa vahistamismääruse täitmise menetlus järgmise isiku suhtes: NJ

(kohtuasi C-489/19 PPU)1

(Eelotsusetaotlus – Eelotsuse kiirmenetlus – Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades – Euroopa vahistamismäärus – Raamotsus 2002/584/JSK – Artikli 1 lõige 1 – Mõiste „Euroopa vahistamismäärus“ – Miinimumnõuded, millest sõltub kehtivus – Artikli 6 lõige 1 – Mõiste „vahistamismääruse teinud õigusasutus“ – Liikmesriigi prokuratuuri tehtud Euroopa vahistamismäärus – Staatus – Alluvussuhe täitevvõimuorganiga – Justiitsministri pädevus anda individuaalseid juhiseid – Kohtuliku loa andmine Euroopa vahistamismäärusele enne selle edastamist)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Kammergericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

NJ

Menetluses osales: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Resolutsioon

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (muudetud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta raamotsusega 2009/299/JSK) artikli 1 lõikes 1 kasutatud mõistet „Euroopa vahistamismäärus“ tuleb tõlgendada nii, et selle mõiste alla kuuluvad Euroopa vahistamismäärused, mille on teinud liikmesriigi prokuratuurid, ehkki nende prokuratuuride puhul esineb oht, et nad saavad Euroopa vahistamismääruste tegemise raames selliselt täitevvõimult nagu justiitsminister otse või kaudselt individuaalseid korraldusi või juhiseid, tingimusel et need vahistamismäärused peavad enne seda, kui prokuratuurid võivad neid edastada, saama loa kohtult, kes kontrollib sõltumatult ja objektiivselt – omades juurdepääsu kogu kriminaaltoimikule, kuhu on lisatud võimalikud täitevvõimult saadud individuaalsed korraldused või juhised – vahistamismääruste tegemise tingimusi ja vahistamismääruste proportsionaalsust ning teeb sõltumatu otsuse, mis annab vahistamismäärustele nende lõpliku vormi.

____________

1 ELT C 280, 19.8.2019.