Language of document :

2019 m. spalio 9 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Kammergericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderio, išduoto dėl NJ, vykdymo

(Byla C-489/19 PPU)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra – Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Europos arešto orderis – Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR – 1 straipsnio 1 dalis – Sąvoka „Europos arešto orderis“ – Būtini teisėtumo reikalavimai – 6 straipsnio 1 dalis – Sąvoka „išduodančioji teisminė institucija“ – Valstybės narės prokuratūros išduotas Europos arešto orderis – Statusas – Pavaldumo vykdomosios valdžios institucijai ryšio buvimas – Teisingumo ministro teisė duoti konkrečius nurodymus – Teismo atliekamas Europos arešto orderio tvirtinimas prieš jį perduodant)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Kammergericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

NJ

dalyvaujant: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Rezoliucinė dalis

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, iš dalies pakeisto 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR, 1 straipsnio 1 dalyje esanti sąvoka „Europos arešto orderis“ turi būti aiškinama taip, kad ji apima valstybės narės prokuratūrų išduotus Europos arešto orderius, nors šios prokuratūros, išduodamos tokius arešto orderius, gali tiesiogiai ar netiesiogiai gauti vykdomosios valdžios, kaip antai teisingumo ministro, įsakymų arba konkrečių nurodymų, jeigu tam, kad prokuratūros galėtų perduoti tokius arešto orderius, juos būtinai turi patvirtinti teismas, kuris, turėdamas galimybę susipažinti su visa baudžiamosios bylos medžiaga, prie kurios pridedami vykdomosios valdžios įsakymai arba konkretūs nurodymai (jeigu tokių buvo), nepriklausomai ir objektyviai tikrina šių arešto orderių išdavimo sąlygas ir proporcingumą, taigi priima savarankišką sprendimą, kuriuo tokiems orderiams suteikiama galutinė forma.

____________

1 OL C 280, 2019 8 19.