Language of document :

Tiesas (otrā palāta) 2019. gada 9. oktobra spriedums (Kammergericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Attiecībā uz NJ izdota Eiropas apcietināšanas ordera izpilde

(Lieta C-489/19 PPU) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Steidzamības prejudiciālā nolēmuma tiesvedība – Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās – Eiropas apcietināšanas orderis – Pamatlēmums 2002/584/TI – 1. panta 1. punkts – Jēdziens “Eiropas apcietināšanas orderis” – Minimālās prasības, no kurām ir atkarīga spēkā esamība – 6. panta 1. punkts – Jēdziens “izsniegšanas tiesu iestāde” – Eiropas apcietināšanas orderis, ko ir izdevusi kādas dalībvalsts prokuratūra – Statuss – Pakļautības saikne ar kādu izpildvaras iestādi – Tieslietu ministra pilnvaras dot konkrētus norādījumus – Eiropas apcietināšanas ordera apstiprināšana tiesā pirms tā nosūtīšanas)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Kammergericht Berlin

Pamatlietas puse

NJ

Piedaloties: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Rezolutīvā daļa

Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Pamatlēmumu 2009/299/TI (2009. gada 26. februāris), 1. panta 1. punktā paredzētais jēdziens “Eiropas apcietināšanas orderis” ir interpretējams tādējādi, ka šajā jēdzienā ietilpst Eiropas apcietināšanas orderi, ko ir izdevušas kādas dalībvalsts prokuratūras, lai gan šīs prokuratūras ir pakļautas riskam tikt tieši vai netieši pakļautām konkrētiem izpildvaras, piemēram, tieslietu ministra, rīkojumiem vai norādījumiem, izdodot šos apcietinājuma orderus, ar nosacījumu, ka minētos apcietinājuma orderus, lai minētās prokuratūras tos varētu nosūtīt, noteikti apstiprina tiesa, kas neatkarīgi un objektīvi, piekļūstot visiem krimināllietas materiāliem, kuros ir iekļauti iespējamie konkrētie izpildvaras rīkojumi vai norādījumi, pārbauda izdošanas nosacījumus, kā arī šo pašu apcietināšanas orderu samērīgumu, tādējādi pieņemot autonomu lēmumu, kas tiem piešķir to galīgo formu.

____________

1      OV C 280, 19.8.2019.