Language of document :

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 9. oktobra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Kammergericht Berlin – Nemčija) – izvršitev evropskega naloga za prijetje, izdanega zoper NJ

(Zadeva C-489/19 PPU)1

(Predhodno odločanje – Nujni postopek predhodnega odločanja – Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Evropski nalog za prijetje – Okvirni sklep 2002/584/PNZ – Člen 1(1) – Pojem „evropski nalog za prijetje“ – Minimalne zahteve, od katerih je odvisna veljavnost – Člen 6(1) – Pojem „odreditveni pravosodni organ“ – Evropski nalog za prijetje, ki ga je izdalo tožilstvo države članice – Status – Obstoj podrejenosti v razmerju do izvršilne veje oblasti – Pooblastilo ministra za pravosodje za dajanje posameznih navodil – Odobritev evropskega naloga za prijetje, ki jo sodišče da pred pošiljanjem)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Kammergericht Berlin

Stranki v postopku v glavni stvari

NJ

Ob udeležbi: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Izrek

Pojem „evropski nalog za prijetje“ iz člena 1(1) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami, kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom Sveta 2009/299/PNZ z dne 26. februarja 2009, je treba razlagati tako, da zajema evropske naloge za prijetje, ki jih izdajo državna tožilstva države članice, čeprav obstaja tveganje, da bodo na ta tožilstva v okviru postopka izdaje teh nalogov za prijetje neposredno ali posredno naslovljene posamezne odredbe ali navodila izvršilne veje oblasti, kot je minister za pravosodje, če mora navedene naloge, da bi jih navedena tožilstva lahko poslala, odobriti sodišče, ki neodvisno in objektivno – pri čemer ima dostop do celotnega kazenskega spisa, v katerega se vložijo morebitne posamične odredbe ali navodila izvršilne veje oblasti – opravi nadzor nad pogoji za izdajo in nad sorazmernostjo teh nalogov za prijetje ter tako sprejme neodvisno odločbo, ki je končna oblika teh nalogov.

____________

1 UL C 280, 19.8.2019.