Language of document :

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 9 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Kammergericht Berlin - Tyskland) – Verkställighet av en europeisk arresteringsorder avseende NJ

(Mål C-489/19 PPU)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Brådskande mål om förhandsavgörande – Polissamarbete och straffrättsligt samarbete – Europeisk arresteringsorder – Rambeslut 2002/584/RIF – Artikel 1.1 – Begreppet europeisk arresteringsorder – Minimikrav för giltighet – Artikel 6.1 – Begreppet utfärdande rättslig myndighet – Europeisk arresteringsorder som utfärdats av åklagarmyndigheten i en medlemsstat – Stadgan – Underordnad ställning i förhållande till ett organ som tillhör den verkställande makten – Justitieministerns befogenhet att ge individuella anvisningar – Den europeiska arresteringsordern godkänns av en domstol innan den översänds)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Kammergericht Berlin

Part i målet vid den nationella domstolen

NJ

Ytterligare deltagare i rättegången: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Domslut

Begreppet europeisk arresteringsorder i artikel 1.1 i rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, i dess lydelse enligt rådets rambeslut 2009/299/RIF av den 26 februari 2009, ska tolkas så, att det omfattar europeiska arresteringsorder som utfärdas av åklagarmyndigheter i en medlemsstat, även om dessa direkt eller indirekt är skyldiga att följa individuella order eller anvisningar från den verkställande makten, till exempel en justitieminister, vid utfärdandet av sådana arresteringsorder, under förutsättning att nämnda arresteringsorder innan de kan översändas av nämnda åklagarmyndigheter först måste godkännas av en domstol som på ett oavhängigt sätt och med full tillgång till akten i det straffrättsliga förfarandet – i vilken eventuella individuella order eller anvisningar från den verkställande makten ska ingå – ska kontrollera huruvida villkoren för utfärdande av en arresteringsorder är uppfyllda samt huruvida arresteringsordern är proportionerlig och därvid ska fatta ett självständigt beslut som ger arresteringsordern dess slutliga form.

____________

(1 ) EUT C 280, 19.8.2019.