Language of document :

Euroopa Kohtu (kümnes koda) 1. oktoobri 2019. aasta määrus – Andrew Clarke versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-284/19 P)1

(Apellatsioonkaebus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 – Tühistamishagi – Tegevusetushagi – Euroopa Komisjoni keeldumine algatada liikmesriigi vastu ELTL artikli 258 alusel liikmesriigi kohustuste rikkumise menetlust)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Andrew Clarke (esindaja: solicitor E. Lock)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Resolutsioon

Jätta apellatsioonkaebus ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta Andrew Clarke’i kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 ELT C 213, 24.6.2019.