Language of document :

Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 1 października 2019 r. – Andrew Clarke / Komisja Europejska

(Sprawa C-284/19 P)1

Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem– Skarga o stwierdzenie nieważności – Skarga na bezczynność – Odmowa wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie art. 258 TFUE

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Andrew Clarke (przedstawiciel: E. Lock, Solicitor)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Sentencja

Odwołanie zostaje oddalone jako oczywiście bezzasadne.

Andrew Clarke pokrywa własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 213 z 24.6.2019.