Language of document :

Преюдициално запитване от Raad van State (Нидерландия), постъпило на 11 септември 2019 г. — M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

(Дело C-673/19)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Raad van State

Страни в главното производство

Жалбоподатели: M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Ответници: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

Преюдициален въпрос

Допуска ли Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни1 , и по-специално членове 3, 4, 6 и 15, чужденец, на когото е предоставена международна закрила в друга държава членка на Съюза, да бъде задържан съгласно националното право с цел да бъде изведен към тази друга държава членка, когато за тази цел първоначално от него е изискано да отиде на територията на въпросната държава членка, но впоследствие не е прието решение за връщане?

____________

1 ОВ L 348, 2008 г., стр. 98.