Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 11.9.2019 – M, A ja Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ja T

(asia C-673/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Valittajat: M, A ja Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Vastapuolet: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ja T

Ennakkoratkaisukysymys

Onko palauttamisdirektiivi1 ja erityisesti sen 3, 4, 6 ja 15 artikla esteenä sille, että toisessa EU:n jäsenvaltiossa kansainvälistä suojelua saava ulkomaalainen otetaan kansallisen lainsäädännön nojalla säilöön, kun otetaan huomioon se seikka, että kyseinen säilöön ottaminen tehdään kyseiseen toiseen jäsenvaltioon poistamista varten, ja tästä syystä oli ensin vaadittu siirtymistä kyseisen jäsenvaltion alueelle, mutta ei oltu sen jälkeen tehty palauttamispäätöstä?

____________

1 jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY (EUVL 2008, L 348, s. 98)