Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 11 september 2019 – M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, andere partijen: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

(Zaak C-673/19)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Raad van State

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekers: M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Andere partijen: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

Prejudiciële vraag

Staat richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB 2008, L 348)1 , met name de artikelen 3, 4, 6 en 15, eraan in de weg dat een vreemdeling die internationale bescherming geniet in een andere EU-lidstaat, krachtens nationale wetgeving in bewaring wordt gesteld, gegeven het feit dat met die inbewaringstelling verwijdering naar die andere lidstaat wordt beoogd en om die reden eerst een opdracht was gegeven te vertrekken naar het grondgebied van die lidstaat maar vervolgens geen terugkeerbesluit is genomen?

____________

1     blz. 98.