Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 11. septembra 2019 – M, A a Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, ďalší účastníci konania konania: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid a T

(vec C-673/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: M, A a Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Odporcovia v odvolacom konaní: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid a T

Prejudiciálna otázka

Bráni smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území1 , najmä jej články 3, 4, 6 a 15 tomu, aby cudzinec, ktorému bola poskytnutá medzinárodná ochrana v inom členskom štáte Únie, bol zaistený podľa vnútroštátnych predpisov s cieľom jeho odsunu do tohto iného členského štátu, pokiaľ bol v tejto súvislosti síce vyzvaný, aby odišiel na územie tohto členského štátu, no následne nebolo vydané žiadne rozhodnutie o návrate?

____________

1 Ú. v. EÚ L 348, 2008, s. 98.