Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 11 september 2019 – M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mot Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

(Mål C-673/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i det nationella målet

Klagande: M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Motparter: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

Tolkningsfråga

Utgör Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 2008)(1 ), särskilt artiklarna 3, 4, 6 och 15, hinder för att med stöd av nationell lagstiftning hålla en utlänning som åtnjuter internationellt skydd i en annan EU-medlemsstat i förvar, med hänsyn till att syftet med förvarsåtgärden är att avlägsna personen till denna andra medlemsstat och att vederbörande därför först anmodades att avresa till den medlemsstaten men det sedan inte fattades något beslut om återvändande?

____________

(1 )     s. 98.