Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 16 септември 2019 г. — Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L./Administración del Estado и др.

(Дело C-683/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L.

Ответници: Administración del Estado, Iberdrola, S.A., Gas Natural SDG, S.A., EDP España, S.A., CIDE, Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, Endesa, S.A., Agri-Energía, S.A., Navarro Generación, S.A., Electra del Cardener, Serviliano García, S.A., Energías de Benasque, S.L., Candín Energía, S.L., Cooperativa Eléctrica Benéfica Catralense, Cooperativa Valenciana, Eléctrica Vaquer, S.A., Hijos de José Bassols, S.A., Electra Aduriz, S.A., El Gas, S.A., Estabanell y Pahisa, S.A., Electra Caldense, S.A., Cooperativa Popular de Fluid Electric Camprodon, S.C.C.L., Fuciños Rivas, S.L., Electra del Maestrazgo, S.A.

Преюдициални въпроси

Като се има предвид практиката на Съда, установена, по-конкретно с решения от 20 април 2010 г. (дело C-265/08, Federutility)1 и от 7 септември 2016 г. (дело С-121/15, ANODE)2 , съвместима ли е с изискванията по член 3, параграф 2 от Директива 2009/72/ЕО3 национална правна уредба — като съдържащата се в член 45, параграф 4 от Ley 24/2013 (Закон № 24/2013) от 26 декември 2013 г., за чието прилагане впоследствие са приети членове 2 и 3 от Real Decreto 968/2014 (Кралски декрет № 968/2014) от 21 ноември 2014 г. — която възлага финансирането на социалната отстъпка в тежест на определени оператори на електроенергийната система — дружествата майки на групи от дружества или евентуално дружества, които осъществяват едновременно дейности по производство, разпределение и доставка на електроенергия — при положение че някои от тези задължени субекти имат твърде малко конкретно влияние в сектора като цяло, а освобождава от тази тежест други предприятия или групи от предприятия, които било поради оборота им, относителното им значение в някой от секторите на дейност или едновременното и интегрирано осъществяване на две от посочените дейности, може да са в по-добра позиция да поемат съответния разход?

Съвместима ли е с изискването за пропорционалност, установено в член 3, параграф 2 от Директива 2009/72/ЕО, национална правна уредба, в която задължението за финансиране на социалната отстъпка не е предвидено като изключение, нито за ограничен период от време, а е установено за неопределено време и без възстановяване или друга компенсаторна мярка?

____________

1 EU:C:2010:205

2 EU:C:2016:637

3 Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (ОВ L 211, 2009 г., стр. 55).