Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 16. septembril 2019 – Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L. versus Administración del Estado jt

(kohtuasi C-683/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L.

Vastustajad apellatsioonimenetluses: Administración del Estado, Iberdrola, S.A., Gas Natural SDG, S.A., EDP España, S.A., CIDE, Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, Endesa, S.A., Agri-Energía, S.A., Navarro Generación, S.A., Electra del Cardener, Serviliano García, S.A., Energías de Benasque, S.L., Candín Energía, S.L., Cooperativa Eléctrica Benéfica Catralense, Cooperativa Valenciana, Eléctrica Vaquer, S.A., Hijos de José Bassols, S.A., Electra Aduriz, S.A., El Gas, S.A., Estabanell y Pahisa, S.A., Electra Caldense, S.A., Cooperativa Popular de Fluid Electric Camprodon, S.C.C.L., Fuciños Rivas, S.L., Electra del Maestrazgo, S.A.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas vastavalt Euroopa Kohtu praktikale – muu hulgas 20. aprilli 2010. aasta kohtuotsuses (kohtuasi C-265/08, Federutility)1 ja 7. septembri 2016. aasta kohtuotsuses (kohtuasi C-121/15, ANODE)2 – on direktiivi 2009/72/EÜ3 artikli 3 lõikes 2 sätestatud nõuetega kooskõlas niisugune riigisisene õigusnorm nagu 26. detsembri 2013. aasta seaduse 24/2013 artikli 45 lõige 4, mida on hiljem rakendatud kuninga 21. novembri 2014. aasta dekreedi 968/2014 artiklites 2 ja 3 ning milles pannakse sotsiaalse soodustariifi rahastamise kohustus teatavatele elektrisektori ettevõtjatele – äriühingute kontsernide emaettevõtjatele või vastavatel juhtudel äriühingutele, kes tegelevad samaaegselt elektrienergia tootmise, jaotamise ja turustamisega –, kusjuures mõnel kohustatud isikutest on sektoris tervikuna väga väike konkreetne osakaal, samas kui kõnealusest kohustusest on vabastatud muud ettevõtlusüksused või kontsernid, kes võivad oma käibe või suhtelise tähtsuse poolest mõnes tegevussektoris või seepärast, et nad tegutsevad samaaegselt ja ühendatult kahel nimetatud tegevusaladest, olla selle kulu kandmiseks paremates tingimustes?

2.    Kas direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 lõikes 2 sätestatud proportsionaalsuse nõudega on kooskõlas riigisisene õigusnorm, millest tuleneb, et sotsiaalse soodustariifi rahastamise kohustus ei ole ette nähtud erandina ega piiratud ajaks, vaid tähtajatult ja ilma igasuguse tagasimakse või kompenseeriva meetmeta?

____________

1 EU:C:2010:205.

2 EU:C:2016:637.

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ (ELT 2009, L 211, lk 55).