Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo (Espanja) on esittänyt 16.9.2019 – Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.A. v. Administración del Estado ym.

(asia C-683/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Supremo

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.A.

Vastaajat: Administración del Estado, Iberdrola, S.A., Gas Natural SDG, S.A., EDP España, S.A., CIDE, Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, Endesa, S.A., Agri-Energía, S.A., Navarro Generación, S.A., Electra del Cardener, Serviliano García, S.A., Energías de Benasque, S.L., Candín Energía, S.L., Cooperativa Eléctrica Benéfica Catralense, Cooperativa Valenciana, Eléctrica Vaquer, S.A., Hijos de José Bassols, S.A., Electra Aduriz, S.A., El Gas, S.A., Estabanell y Pahisa, S.A., Electra Caldense, S.A., Cooperativa Popular de Fluid Electric Camprodon, S.C.C.L., Fuciños Rivas, S.L. ja Electra del Maestrazgo, S.A.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 26.12.2013 annetun lain 24/2013 (Ley 24/2013) 45 §:n 4 momentissa, jota on myöhemmin täydennetty 21.11.2014 annetun kuninkaan asetuksen 968/2014 (Real Decreto 968/2014) 2 ja 3 §:llä, vahvistetun kaltainen kansallinen lainsäädäntö, jossa bono social -järjestelmän rahoittaminen pannaan tiettyjen sähköalan toimijoiden ― konsernien emoyhtiöt tai mahdollisesti yhtiöt, jotka harjoittavat samanaikaisesti sähköenergian tuotanto-, jakelu- ja markkinointitoimintaa ― vastuulle, jolloin joillakin näistä, jotka ovat rahoituksesta vastuussa, on hyvin vähän erityistä painoarvoa suhteessa koko alaan, samalla kun toiset liikeyritykset ja konsernit, joilla on mahdollisesti paremmat edellytykset näistä kustannuksista vastaamiseen liikevaihtonsa tai toimialan jollakin sektorilla omaamansa suhteellisen merkittävyyden vuoksi tai siksi, että ne harjoittavat samanaikaisesti ja integroidusti kahta näistä toiminnoista, ovat vapautettuja kyseisestä vastuusta, unionin tuomioistuimen ― muiden muassa tuomiossa 20.4.2010 (asia C-265/08, Federutility)1 ja tuomiossa 7.9.2016 (asia C 121/15, ANODE)2 ― vahvistaman oikeuskäytännön mukaan yhdenmukainen direktiivin 2009/72/EY3 3 artiklan 2 kohdan kanssa?

Onko kansallinen lainsäädäntö, josta seuraa, että bono social -järjestelmän rahoittamisen velvoitetta ei aseteta poikkeuksena eikä ajalliselta ulottuvuudeltaan rajallisena vaan toistaiseksi voimassa olevana sekä ilman palautusmahdollisuutta ja hyvitystoimia, yhdenmukainen edellä mainitussa direktiivin 2009/72/EY 3 artiklan 2 kohdassa säädetyn oikeasuhteisuuden vaatimuksen kanssa?

____________

1 EU:C:2010:205

2 EU:C:2016:637

3 Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta 13.7.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY (EUVL 2009, L 211, s. 55).