Language of document :

2019 m. rugsėjo 16 d. Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L. / Administración del Estado ir kt.

(Byla C-683/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L.

Kitos apeliacinio proceso šalys: Administración del Estado, Iberdrola, S.A., Gas Natural SDG, S.A., EDP España, S.A., CIDE, Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, Endesa, S.A., Agri-Energía, S.A., Navarro Generación, S.A., Electra del Cardener, Serviliano García, S.A., Energías de Benasque, S.L., Candín Energía, S.L., Cooperativa Eléctrica Benéfica Catralense, Cooperativa Valenciana, Eléctrica Vaquer, S.A., Hijos de José Bassols, S.A., Electra Aduriz, S.A., El Gas, S.A., Estabanell y Pahisa, S.A., Electra Caldense, S.A., Cooperativa Popular de Fluid Electric Camprodon, S.C.C.L., Fuciños Rivas, S.L., Electra del Maestrazgo, S.A.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal Teisingumo Teismo jurisprudenciją, suformuotą, be kita ko, 2010 m. balandžio 20 d. Sprendime Federutility (byla C-265/08)1 ir 2016 m. rugsėjo 7 d. Sprendime ANODE (byla C-121/15)2 , nacionalinis reglamentavimas, kaip antai įtvirtintas 2013 m. gruodžio 26 d. Įstatymo Nr. 24/2013 45 straipsnio 4 dalyje, o vėliau įgyvendintas 2014 m. lapkričio 21 d. Karaliaus dekreto Nr. 968/2014 2 ir 3 straipsniais, pagal kurį socialinės lengvatos finansavimo našta tenka tam tikriems elektros energijos sistemos subjektams, būtent bendrovių grupių patronuojančiosioms įmonėms arba prireikus bendrovėms, kurios vienu metu vykdo elektros energijos gamybos, skirstymo ir pardavimo veiklą, nors kai kurių iš šių finansuoti privalančių subjektų konkreti įtaka visame sektoriuje yra labai nedidelė, o kitos įmonės ar įmonių grupės, kurių padėtis gali būti geresnė ir joms būtų lengviau padengti tokias išlaidas atsižvelgiant tiek į jų apyvartą, tiek į santykinę svarbą tam tikrame veiklos sektoriuje arba dėl to, kad jos vienu metu integruotai vykdo dvi iš minėtų veiklų, nuo šios pareigos atleidžiamos, atitinka Direktyvos 2009/72/EB3 3 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus?

2.    Ar nacionalinis reglamentavimas, pagal kurį pareiga finansuoti socialinę lengvatą nustatyta ne kaip išimtis ir yra taikoma ne ribotą, o neapibrėžtos trukmės laikotarpį, nemokant atlygio ir netaikant jokios kompensacinės priemonės, atitinka proporcingumo reikalavimą, nustatytą minėtoje Direktyvos 2009/72/EB 3 straipsnio 2 dalyje?

____________

1     EU:C:2010:205

2     EU:C:2016:637

3     2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB (OL L 211, 2009, p. 55).