Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 16. septembra 2019 – Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L./Administración del Estado in drugi

(Zadeva C-683/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Supremo

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L.

Tožene stranke: Administración del Estado, Iberdrola, S.A., Gas Natural SDG, S.A., EDP España, S.A., CIDE, Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, Endesa, S.A., Agri-Energía, S.A., Navarro Generación, S.A., Electra del Cardener, Serviliano García, S.A., Energías de Benasque, S.L., Candín Energía, S.L., Cooperativa Eléctrica Benéfica Catralense, Cooperativa Valenciana, Eléctrica Vaquer, S.A., Hijos de José Bassols, S.A., Electra Aduriz, S.A., El Gas, S.A., Estabanell y Pahisa, S.A., Electra Caldense, S.A., Cooperativa Popular de Fluid Electric Camprodon, S.C.C.L., Fuciños Rivas, S.L., Electra del Maestrazgo, S.A.

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je ob upoštevanju sodne prakse Sodišča iz – med drugimi – sodb z dne 20. aprila 2010 (C-265/08, Federutility)1 in z dne 7. septembra 2016 (C-121/15, ANODE)2 z zahtevami, določenimi v členu 3(2) Direktive 2009/72/ES3 , skladna nacionalna ureditev – kakršna je ta, ki je določena v členu 45(4) zakona 24/2013 z dne 26. decembra in podrobneje urejena v členih 2 in 3 kraljevega odloka 968/2014 z dne 21. novembra – v skladu s katero je financiranje socialne subvencije naloženo določenim udeležencem elektroenergetskega sistema – matičnim družbam skupin družb ali, glede na primer, družbam, ki obenem izvajajo dejavnosti proizvodnje, distribucije in prodaje električne energije – pri čemer je posamičen pomen nekaterih od teh subjektov, zavezanih k financiranju, glede na celoten sektor zelo majhen, medtem ko so od plačila tega stroška izvzeti drugi subjekti ali skupine podjetij, ki bi ga zaradi obsega svojega prometa ali sorazmernega pomena, ki ga imajo v enem od sektorjev dejavnosti, ali pa zato, ker dve od teh dejavnosti opravljajo hkrati in integrirano, morda lahko lažje prevzeli?

2.    Ali je nacionalna ureditev, v skladu s katero obveznost financiranja socialne subvencije ni določena izjemoma ali za omejeno časovno obdobje, temveč trajno in brez kakršnega koli povračila ali kompenzacijskega ukrepa, v skladu z zahtevo sorazmernosti iz člena 3(2) Direktive 2009/72/ES?

____________

1 EU:C:2010:205.

2 EU:C:2016:637.

3 Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (UL 2009, L 211, str. 55).