Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 16 september 2019 – Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L. mot Administración del Estado m.fl.

(Mål C-683/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i det nationella målet

Sökande: Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L.

Svarande: Administración del Estado, Iberdrola, S.A., Gas Natural SDG, S.A., EDP España, S.A., CIDE, Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, Endesa, S.A., Agri-Energía, S.A., Navarro Generación, S.A., Electra del Cardener, Serviliano García, S.A., Energías de Benasque, S.L., Candín Energía, S.L., Cooperativa Eléctrica Benéfica Catralense, Cooperativa Valenciana, Eléctrica Vaquer, S.A., Hijos de José Bassols, S.A., Electra Aduriz, S.A., El Gas, S.A., Estabanell y Pahisa, S.A., Electra Caldense, S.A., Cooperativa Popular de Fluid Electric Camprodon, S.C.C.L., Fuciños Rivas, S.L., Electra del Maestrazgo, S.A.

Tolkningsfrågor

1)    Ska, enligt domstolens praxis, bland annat domen av den 20 april 2010 (mål C-265/08, Federutility)1 och domen av den 7 september 2016 (mål C-121/15, ANODE),2 en nationell lagstiftning som den i artikel 45.4 i lag 24/2013 av den 26 december 2013, vilken senare genomförts genom artiklarna 2 och 3 i kungligt dekret 968/2014 av den 21 november 2014, enligt vilken vissa aktörer i elsystemet (moderbolag i koncerner eller, i förekommande fall, bolag som samtidigt bedriver verksamhet som omfattar produktion, distribution och försäljning av elenergi) är skyldiga att finansiera en lagreglerad elsubvention för vissa socialt utsatta konsumenter [den så kallade bono social], varvid vissa aktörer som åläggs sådan skyldighet har mycket liten enskild betydelse inom sektorn som helhet, medan däremot andra bolag och koncerner som kan ha bättre möjligheter att bära en sådan kostnad – antingen på grund av sin omsättning eller relativa betydelse inom något av verksamhetsområdena, eller på grund av att de bedriver två av dessa verksamheter samtidigt och på ett integrerat sätt – är undantagna från denna skyldighet, anses vara förenlig med de krav som föreskrivs i artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG?3

2)    Är en nationell lagstiftning enligt vilken skyldigheten att finansiera den lagreglerade elsubventionen varken är av undantagskaraktär eller har en begränsad giltighetstid, utan gäller på obestämd tid och utan att det finns någon möjlighet till återbetalning eller kompensation, förenlig med det krav på proportionalitet som föreskrivs i artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG?

____________

1 EU:C:2010:205

2 EU:C:2016:637

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 2009, s. 55).