Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Alicante (Španělsko) dne 18. září 2019 – Banco Santander, SA v. VF a WD

(Věc C-691/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Audiencia Provincial de Alicante

Účastníci původního řízení

Odvolatelka: Banco Santander, SA

Další účastníci odvolacího řízení: VF a WD

Předběžné otázky

Je se zásadou nezávaznosti zakotvenou v čl. 6 odst. 1 směrnice1 slučitelný soudní výklad (spočívající v tom, že vrácení bezdůvodně uhrazených částek na základě ujednání týkajícího se nákladů obsaženého ve spotřebitelské smlouvě o hypotečním úvěru není účinkem určení neplatnosti, nýbrž předmětem samostatné žaloby s tím, že právo podat tuto žalobu podléhá promlčení), který umožňuje, aby spotřebitel zůstal definitivně vázán ujednáním týkajícím se nákladů, jakmile nebude moci dosáhnout vrácení uhrazených částek, pokud je uvedené právo podat žalobu promlčeno?

Je s uvedenou zásadou slučitelný institut promlčení práva na vrácení částek bezdůvodně uhrazených na základě použití ujednání, jehož neplatnost byla určena, když by mohl znamenat pozbytí práva na vrácení částek navzdory určení neplatnosti ujednání?

V případě, že bude odpovězeno kladně, musí být pojem „přiměřená promlčecí lhůta“, o němž se zmiňuje SDEU, vykládán výlučně pomocí vnitrostátních kritérií, anebo naopak musí přiměřenost splňovat určité nároky za účelem zajištění nejnižšího stupně ochrany úvěrovaných spotřebitelů v celé Evropské unii a neohrožení podstatného obsahu práva nebýt vázán ujednáním, které bylo prohlášeno za zneužívající?

V případě, že bude rozhodnuto tak, že přiměřenost promlčecí lhůty musí splňovat určité minimální nároky, může přiměřenost záviset na okamžiku, kdy může být podle vnitrostátní právní úpravy podána žaloba? Je přiměřené, aby promlčecí lhůta počala běžet v den uzavření smlouvy, anebo naopak zásada nezávaznosti zneužívajících ujednání vyžaduje předchozí či současné určení neplatnosti ujednání týkajícího se nákladů, aby měl úvěrovaný přiměřenou lhůtu k tomu požadovat vrácení bezdůvodně zaplacených částek?

____________

1     Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. 1993, L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288, oprava Úř. věst. 2016, L 303, s. 26).